ⓘ වීජ ගණිතය. රාශි සම්බන්ධතා හා ව්‍යුහ පිළිබද අධ්‍යයනය කරන ගණිත ක්ෂේත්‍ර වීජ ගණිතය නම් වේ. වීජ ගණිතය හදුන්වන ඉංග්‍රීසි පදය ඇල්ජිබ්රා” නම් වන අතර මොහොමඩ් බින් මුසා ..

                                     

ⓘ වීජ ගණිතය

රාශි සම්බන්ධතා හා ව්‍යුහ පිළිබද අධ්‍යයනය කරන ගණිත ක්ෂේත්‍ර වීජ ගණිතය නම් වේ. වීජ ගණිතය හදුන්වන ඉංග්‍රීසි පදය" ඇල්ජිබ්රා” නම් වන අතර මොහොමඩ් බින් මුසා අල් ක්වරිස්මි නම් පර්සියානු ජාතිකයා විසින් රචිත කිටාබ් අල්ජබර් වල් මූ යන ග්‍රන්ථයේ නාමයෙන් එම වදන උපුටාගෙන ඇත. අල් - ක්වරිසම් ගණිතඥයකු, තාරකා විද්‍යාඥයකු, නක්ෂත්‍රඥයෙකු සහ භූගෝල විද්‍යාඥයෙකු විය. ඔහුගේ ඉහත ග්‍රන්ථයේ නාමය" සංතුලනය පූරණය හා ගණනය පිළිබද සංක්ෂිප්ත ග්‍රන්ථය” යන අරුත ලබා දේ. ඔහු සිය ග්‍රන්ථය මගින් ඒකජ හා වර්ගජ සමීකරණ ක්‍රමානුකූලව විසදීම සදහා සංකේතමය කර්ම හදුන්වාදෙන ලදී.

වීජ ගණිතය ද, සංඛ්‍යා වාදය, ජ්‍යාමිතිය විශ්ලේෂණ විද්‍යාව හා සමායෝජන විද්‍යාව මෙන්ම ගණිතයට අදාල ප්‍රධාන විෂය පථයකි. මූලික වීජ ගණිතය බොහෝ ද්විතීයික අධ්‍යාපන විෂය මාලාවන්හි කොටසක් වේ. එමගින් සිසුන්ට වීජ ගණිතයේ මූලික සංකල්ප හදුන්වාදෙනු ලැබේ. ඒවා අතරට සංඛ්‍යා එකතු කිරීම හා ගුණ කිරීමේ ප්‍රතිඵල, විචල්‍යයන් පිළිබද සංකල්ප, බහුපද අර්ථ දැක්වීම්, සාධක සෙවීම සහ මූල නිර්ණය වැනි සංකල්ප අයත්ය.

මූලික වීජ ගණිතය හා සැසදීමේ දී වීජ ගණිතය ඉතා පුළුල් විෂය පථයකි. සෘජුව සංඛ්‍යා සමග වැඩ කිරීම හැරුණු විට සංකේත, විචල්‍ය සහ කුලක අවයව සමග ගණිත කර්ම කිරීම ද වීජ ගණිතයට අයත්ය. එකතු කිරීම හා ගුණ කිරීම සාමාන්‍යය ගණිත කර්ම සේ සැලකෙන අතර ඒවායේ යථාතථ්‍යය අර්ථ දැක්වීම් ඔස්සේ සමූහ, වලයන් සහ ක්ෂේත්‍ර යනාදී ව්‍යුහ දක්වා ප්‍රචාරණය සිදු වේ.

                                     
  • ක ලක ප ළ බඳ ව ජ ගණ තය ක ලකවල ග ණ හ න ත න වම න ප හ ද ල කරය එය ක ලක ම ලය, ඡ දනය, අන ප රණය, ක ලක සම නත වය සම බන ධත සහ ක ලක අන තර ගතය ප ල බද ස ද ධ න තවල න
  • ම ල ක ව ජ ගණ තය සමන ව ත වන න ගණ තය හ ප රධ න ශ ඛ වන ග න එකක වන ව ජ ගණ තය හ ම ල ක ස කල පයන ක හ පයක ව ත න ව ය අ ක ගණ තය ප ළ බඳව ඔව න ග අවබ ධය
  • ව ය ක ත ව ජ ගණ තය ද ප රධ න වශය න එකක හ ඊට ව ඩ ද ව ත ව ගණ ත කර ම වල න සමන ව ත ව ජ ය ආක ත ප ළ බද අධ යයනය කරන ලබය තවද, ම හ ද ව ජ ය ආක ත ක ලකයක
  • ගණ තය ක ෂ ත ර ක හ පයක අ ක ගණ තය ව ජ ගණ තය ජ යම ත ය නව ගණ තය
  • අධ ස ක ර ණ ස ඛ ය අපර ම තත ව Main article: Structure ව ය ක ත ව ජ ගණ තය ර ඛ ය ව ජ ගණ තය ස ඛ ය න ය ය Order theory ක ර යයන ප රධ න ල ප ය: අවක ශය ජ ය ම ත ය
  • ගණ තය ප ළ ල ල ස කථනය කල ව ට අපට ඉත ක ඩ ක ටස වලට ව න කල හ ක. ඒව නම ප රම ණය, ව ය හය, අවක ශය හ ව පර ණ මය ල ස න ක ස ද යත අ ක ගණ තය ව ජ ගණ තය
  • ව ද ය ව ගණ තමය පදනම ම ල ක ක ම ත ත - ගණ තය තර ක ශ ස ත රය, ගණ තමය ප ල බද දර ශනව දය ව ශ ෂ ට ස කල ප - බ ල ය න ව ජ ගණ තය ඔහ අභ ය ස ල බ ව - න තන පර ගණක ව ද ය ඥය න
  • ආදර ශනය ක ර ව ජ ගණ තය ඇස ර න රන මය අන ප තය පහත පර ද ප රක ශ කළ හ ක. ග න ව: 1064 - 1.jpg ම ම සම කරණ ය ව සඳ ම සඳහ පහත ද ක ව න අනන ය ධන ව ජ ගණ තමය අපර ම ය
  • හ ක ය. බ ට ල ල න ඩර ට ව න ද ව ර ඩන ග මතය නම ම ය පය තගරස ත ර ක ව ජ ගණ තය ඇස ර න ස ය ගන නට ඇත යන නය ක ර ප 2000 හ ක ර ප 1786 අතර ක ලය ද
  • ප ල බඳ අධ යයනය දක ව ව ශ ල පර සයක ව හ ද ණ ම ත ක ර ශ යක වර ථම නය ක ලක ව දය යටත පර ය ෂණයට ලක ක ර ක ලක ව දය ම ල ක ස කල ප ක ලක ප ල බඳ ව ජ ගණ තය