ⓘ විවික්ත ගණිතය. පරිමිත ගණිතය, නැතහොත් නිශ්චය ගණිතය ලෙස ද හැඳින්වෙන විවික්ත ගණිතය සාන්තත්‍යතා මතිය අනවශ්‍ය වන, නැතහොත් එයට ආධාර නොවන හෙයින් මූලිකව විවික්ත වන ගණිත ..

CPU උපදෙස් මට්ටමේ සමාන්තරතාවය

CPU උපදෙස් මට්ටමේ සමාන්තරතාවය මුලික පංච අවස්ථා නල මාරග හොදම සෙනාර්ියේදි මෙම නල මාර්ගයයට වක්‍රය එක් උපදෙසක් සම්පුර්ණ කිරිමේ සීග්‍රතාවයක් සම්පුර්ණ කර ගත හැකි වේ. සමානාත්රකම් උත්සන් කිරමට ඇති සරලම ක්‍රමයක් වන්නේ මුල් උපදෙස ක්‍රියා කරවිම නිමවිමට පෙර උපදෙස් අභරනය කිරිමේ හා විකේතනය කිරිමේ මුල් පියවර ගැනීමයි. මෙය උපදෙස් නල මාර්ගකරණය නැමති ශිල්පිය කුමයක සරලම ආකාරය වන අතර සියළුම නවීකරන පොදු කාර්ය CPU එකක්ම පාහේ යොදා ගැනේ. නල මර්ගකරණය මගින් ක්‍රියා කරවිමේ මාර්ගය වි‍වික්ත අවදි වලට වෙන් කරන බැවින් එක් අවධියකදි එක් උපදෙසකට වඩා ක්‍රියා කරවිමට අවස්ථාව ලැබේ. උපදෙස ක්‍රියා කරවා නල මාර්ගයෙන් ඉවත් කෙරෙන තෙක් ...

                                     

ⓘ විවික්ත ගණිතය

පරිමිත ගණිතය, නැතහොත් නිශ්චය ගණිතය ලෙස ද හැඳින්වෙන විවික්ත ගණිතය සාන්තත්‍යතා මතිය අනවශ්‍ය වන, නැතහොත් එයට ආධාර නොවන හෙයින් මූලිකව විවික්ත වන ගණිතමය ව්‍යුහ පිළිබඳ අධ්‍යයනයයි. නිශ්චය ගණිතයේ දී අධ්‍යයනයට ලක්වන වස්තූන් බොහෝ විට ගණ්‍ය කුලක ලෙස ගත හැකි නිඛිල, පරිමිත ප්‍රස්ථාර සහ විධිමත් භාෂා ආදිය වේ. පරිගණක විද්‍යා යෙදුම් හේතුවෙන් මෑත දශකවලදී විවික්ත ගණිතය වඩාත් බහුලව භාවිතා වීම සිදුව ඇත. විවික්ත ගණිතයේ සංකල්ප හා අංකන පරිගණක ඇල්ගොරිතම සහ ප්‍රකමණ භාෂාවල වස්තූන් ‍සහ ගැටළු අධ්‍යයනයට සහ විස්තර කිරීමට ප්‍රයෝජනවත් වේ. සමහරක් ගණිත නිර්දේශයන්හි දී වෙළඳාම සඳහා වන විවික්ත ගණිත සංක්ලප පරිමිත ගණිත පාඨමාලාව යටතේ ඉගැන්වෙන අතර ප්‍රධාන විෂයය ලෙස පරිගණක විද්‍යාව හදාරන සිසුන්ට අවශ්‍ය සංකල්ප විවික්ත ගණිතය යටතේ ඉගැන්වේ. වෙනස්කම් පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා සන්තානය ස්ථල විද්‍යාව සහ ගණිතමය විශ්ලේෂණය බලන්න. පහත මාතෘකා විවික්ත ගණිතයට අයත් වේ.

 • සමායෝජනවාදය - එයට පහත කොටස් අයත්ය.
 • තර්ක ශාස්ත්‍රය - හේතු දැක්වීම් පිළිබඳ අධ්‍යයනය
 • කුලක වාදය - අවයව සමූහ පිළිබඳ අධ්‍යයනය
 • සංඛ්‍යාවාදය

සැලසුම් වාදය ගණ්‍ය සමායෝජන වාදය ප්‍රස්ථාරවාදය

 • සංඛ්‍යාක ජ්‍යාමිතිය
 • ඇල්ගොරිතම විද්‍යාව - ගණනය කිරීම් ක්‍රමවේද පිළිබඳ අධ්‍යයනය
 • තොරතුරු වාදය
 • ආගණ්‍ය භාවය හා සංකීර්ණතාව පිළිබඳ වාද - ඇල්ගොරිතමවල සෛද්ධාන්තික හා ප්‍රායෝගික සීමා සමඟ බැඳේ.
 • ආංශික වශයෙන් පටිපාටිගත කුලක
 • සාධක
 • ගණන් කිරීම් සහ සම්බන්ධයන්

විවික්ත =තනි තනි වශයෙන් == References ==

                                     
 • ගණ තය යන රට වන ග ප රම ණයන ග හ ව නස ව ම වල ම ල ක ස කල ප ස ව මය For more on the relationship between mathematics and science, refer to the article
 • ක ර ය CPU එකක ම ප හ ය ද ග න නල මර ගකරණය මග න ක ර ය කරව ම ම ර ගය ව ව ක ත අවද වලට ව න කරන බ ව න එක අවධ යකද එක උපද සකට වඩ ක ර ය කරව මට අවස ථ ව
 • ස ද ස වන ස කස ම Processors න ෂ ප දනය ප ළ ල ව මට ම ර ගය ස කස ව ය. ව ව ක ත ට ර න ස ස ටර, ස ප ර පර ගණක සහ ම න පර ගණක ය ගය ක රමය න ම ම ප රමතකරණ