ⓘ පයිතගරස් සැමොස්හි අයෝතියානු ග්‍රීක ගණිඥයෙකි. ඔහු පයිතගෝරියානු වාදයෙහි නියමුවාය. ඔහු විශිෂ්ඨ ගණිතඥයෙක්, විද්‍යාඥයෙක් හා මුනිවරයෙක් වශයෙන් පිදුම්‍ ලබා ඇත. කෙසේ වු ..

විදුලි ක්ෂමතාව

විදුලි ක්ෂමතාව යනු කිසියම් පරිපථයක ඒකක කාලයක් තුල විද්‍යුත් ශක්තිය ගමන් කිරීමේ සිඝ්‍රතාවයයි. එහි අන්තර් ජාතික ඒකකය වන්නේ, තත්පරයට ජූල් එකක්, එනම් වොට්. විදුලි බලය සාමාන්‍යයෙන් විදුලි ජනක වලින් නිපදවන අතර වියළි කෝෂ වැනි ප්‍රභව වලින් වුවද සැපයිය හැකිය. විදුලි උත්පාදන කර්මාන්තයේදී විදුලි ජනක වලින් නිපදවන විදුලිය, පිහිටුවා ඇති විදුලි බල පද්ධතියක් හරහා ව්‍යාපාරික ස්ථාන සහ නිවාස වලට ලබාදෙයි. එහිදී විදුලිය මිලට දෙනු ලබන්නේ කිලෝ වොට් පැය3.6 මෙගා ජූල් ලෙසිනි. එනම් වැය කල විදුලි ක්ෂමතාවයේ වොට් අගය ගතවූ කාලයේ පැය අගයෙන් ගුණකිරීමෙනි. පාරිභෝගිකයාට ලබාදී ඇති මුළු විදුලි ශක්ති ප්‍රමාණය දැක්වෙන විදුලි මාප ...

                                     

ⓘ පයිතගරස්

පයිතගරස් සැමොස්හි අයෝතියානු ග්‍රීක ගණිඥයෙකි. ඔහු පයිතගෝරියානු වාදයෙහි නියමුවාය. ඔහු විශිෂ්ඨ ගණිතඥයෙක්, විද්‍යාඥයෙක් හා මුනිවරයෙක් වශයෙන් පිදුම්‍ ලබා ඇත. කෙසේ වුවත් ගණිතය හා ස්වභාවික දර්ශනය කෙරෙහි ඔහුගේ දායකත්වය පිළිබඳව සමහරුන් ප්‍රශ්නකර ඇත. ග්‍රීකයන් අතර" වඩා දර්ශනවාදී තැනැත්තා” ලෙස හෙරඩොටස් විසින් ඔහුව සලකන ලදී. ඔහුගේ නම, පයිතත් හිරුදෙවියා සමග සැසදීමට යොමු කරන ලදී. ඇරිස්ටිපස් ඔහුගේ නම පහත පරිදි විවරනය කරයි. ඔහු පයිතත් ඉරු දෙවියාට සමානවම සත්‍ය පවසයි. පයිතියා සිය ගැබිණි මව අතිශය ලස්සන වූද, ඥානවන්ත වූද, මිනිසුන්ට වැඩදායී වූද මිනිසෙකුට උපත දෙන බවට අනාගත වාක්‍ය පැවසූ පුවත ඉම්බිලිකස් විසින් වාර්තා කොට ඇත.

පයිතගරස් ඔහුගේ නම අඩංගු පයිතගරස් ප්‍ර‍‍ම්යෙ සදහා ප්‍රචලිතය" අංක ශාස්ත්‍රයේ පියා” වශයෙන් සැලකෙන පයිතගරස් ක්‍රිස්තු පුර්ව 6 වන සියවසේ අගභාගයේ දාර්ශනික හා ආගමික ඉගැන්වීම්‍ කෙරෙහි දායකත්වයක් දක්වා ඇත. පුරාවෘත හා අවුල් කිරීම්‍ පෙර සොක්‍රටීයන්ටත් වඩා ඔහුගේ කාර්යයන් අඳුරු කල නිසා ඔහුගේ ඉගැන්වීම්‍ හා ජීවිතය පිළිබද යමෙකුට විශ්වාසයෙන් කිවහැක්කේ ඉතා ස්වල්පයක් පමණි. සෑම දෙයක්ම ගණිතය හා සැබැඳි බවත් අංක ශාස්ත්‍රය සර්ව සත්‍ය බවත් ගණිතය තුලින් සෑම දෙයක් පිළිබඳව අනාවැකි පලකල හැකි බවත් ගණිතය මාර්ගයෙන් සෑම දෙයක්ම රිද්මයානුකූල රටාවන් හෝ චක්‍රයන් මගින් මැනිය හැකි බවත් පයිතගරස් හා ඔහුගේ අනුගාමිකයන් විශ්වාස කලහ. ඉයම්‍බලිකස්ට අනුව, පයිතගරස් වරෙක" අංක ශාස්ත්‍රය අදහස් හා ආකෘති වල ස්විමියා හා දෙවියන් හා යක්ෂයන් ඇතිවීමට හේතුව” බවත් පවසා ඇත. ක්‍රිස්තු පුර්ව 6 වන සියවස බුඳුන් වහන්සේ ද පහල úh

ඔහු තමා දාර්ශනිකයෙක් හා ඥානයට ආලය කරන්නෙක් යැයි කී පළමු මිනිසා විය. පයිතගරස්ගේ අදහස් වලින් ප්ලේටෝ දැඩි ආභාෂයක් ලැබීය. අවාසනාවකට මෙන් පයිතගරය ගේ සටහන් කිසිවක් අද වන විට නැති නිසා ඔහු පිළිබඳව දැනගැනීමට ඇත්තේ ස්වල්ප වශයෙනි. ඔහු ගේ සොයාගැනීමි පිළිබඳ ඔහුට ගෞරව කිරීම්‍ සියල්ලම පාහේ ඔහුගේ අනුප්‍රාප්තිකයන් හා සගයන් විසින් සිදුකරනු ලැබුවා විය හැක.

                                     
  • ගණ තය ද පය තගරස ප රම යය යන ය ක ල ඩ ජ ය ම ත ය ස ජ ක ණ ත ර ක ණයක ප ද ත න අතර සම බන ධයක ස ම ප රද ය කව ම ම ප රම යය ස ය ග න ස ධනය කළ ය ය ස ලක න
  • ක ර ය ප 6වන ස යවස හ ද ඇරඹ න පය තග ර ය න ව දය යන පය තගරස ව ස න සහ ගණ තය සහ ග ඨ ව දය ව ත න බ හ ආභ ෂයක ල බ ඔහ ග අන ග ම කයන ව ත න සමන ව තව
  • ප ර ව ත තයන ට අන ව, පය තගරස ව ස න ස ග තමය ස සරක ර ම ප ළ බඳ පදනම ස ය ගත ත කම මල කර වන ග ම ට සතරක එක වර ග ස ව ට ස ස වනය සහ ද ස ස වනය න පදවම න න ග ණ
  • ප ප රසය ඊජ ප ත ය න ගණ තය ක ර ප 1890 පමණ ව ත ම ම ස යළ ල ඛන ඊන ය පය තගරස ප රම යය ප ළ බඳ වන අතර, ම ල ක අ ක ගණ තය හ ජ ය ම ත ය න අනත ර ව අත ශය න
  • ප දයක ඒකක ද ගක සහ ත වන සමචත රස රයක ව කර ණය ද ග ව ය එය එස ස ද වන න පය තගරස ප රම යය අන වය. අපර ම ය බවට හඳ න ගත පළම ස ඛ ය ව ම ය ව බවට බ හ ඉඩ ඇත
  • ම ල ක යන පළම උපර ත නය පළම ව න ම ම ම ව ද ය ම න වන ද අධ යයනය කරන ල බ ව පය තගරස ව ස න ධ වන ය ප ළ බද ව ද ය ව 6 ව න සහ 1 ව න ස යවස අතර ග ර ක සහ ර ම
  • ල ස බ හ න ඛ ල ව සද ම ඇත අතර ඒව ව ධග ර යන ග ර ක ල ස හද න වය එය පය තගරස ප රව ශය ආසන න ල ස සම බන ධ අතර එය ට ස ල ක ඔප ප ක ර ම ර ශ යක ඇත ම ක
  • ක රම න ක ලව ස ඛ ය ප ළ බඳ අධ යයනය ක ර ම ග රවය ග ර ක ද ර ශන කයන වන පය තගරස සහ ආක ම ඩ ස ට හ ම ව නම ත සමක ල නව හ ඔව න ග න ස ව යත තව ච න ඉන ද ය න
  • ග රහල කය ව නස ආක රය න දක න බව න ද න ස ට ය ය. ම ය තන වස ත වක බව පය තගරස පළම ව න හද න ගත ත ය. ග ල ල ය ව ස න 17 ව න ස යවස ස ක ර ග චලනයන න ර ක ෂණය න
  • ප රම යය ස ය ග න ස ධනය කළ ය ය ස ලක න ග ර ක ජ ත ක ගණ තඥයක වන පය තගරස හට ග රවයක ල ස පය තගරස ප රම ය ල ස නම කළ ද ඔහ ට ප රථමය න ම ම ප ර ම යය භ ව තය
                                     

පයිතගරියානු මිටි

පුරාවෘත්තයන්ට අනුව, පයිතගරස් විසින් සංගීතමය සුසරකිරීම පිළිබඳ පදනම සොයා ගත්තේ කම්මල්කරුවන්ගේ මිටි සතරක් එක් වර ගැසූ විට සංස්වනය සහ දුස්ස්වනය නිපදවමින් නැගුණු ශබ්ද වලට සවන් දීමෙනි.