ⓘ ත්‍රස්තවාදය හා රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදය. රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබන ත්‍රස්තවාදය, ත්‍රස්තවාදය හා රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදය සදහා නිර්වචන එකිනෙකට පරස්පර විරෝධී වේ. ˝ජාත්‍යන්තර ත්‍රස් ..

                                     

ⓘ ත්‍රස්තවාදය හා රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදය

රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබන ත්‍රස්තවාදය, ත්‍රස්තවාදය හා රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදය සදහා නිර්වචන එකිනෙකට පරස්පර විරෝධී වේ.

 • ˝ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්තවාදය˝ යනු එක්රාජ්‍යයකට වඩා වැඩි රාජ්‍ය ප්‍රමාණයක භුමිය‍ට හෝ ජනතාවට හෝ සම්බන්ධ වන ත්‍රස්තවාදයයි.
 • ˝ ත්‍රස්තවාදි සංවිධාන˝ යන්නෙන් අර්ථ ගැන්වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්තවාදය ක්‍රියාත්මකකරණ හෝ උප කණ්ඩායමක් මෙහෙයවන කණ්ඩායමක් ලෙසයි.
 • ˝ත්‍රස්තවාදය˝ යන යෙදුමේ අර්ථය වන්නේ කලින් සැළසුම් කරන ලද, දේශපාලනිකව පොළඹවන ලද ප්‍රචණ්ඩත්වය උප ජාතීය කණ්ඩායම් හෝ රහසිගත කණ්ඩායම් මගින් යුද්ධයට සම්බන්ධ නොමැති ඉලක්ක වලට එරෙහිව යෙදවීමයි.

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 2006 දී පල කළ ත්‍රස්තවාදය පිළිබද වාර්තාවක් වන ˝Country Reports on Terrorism˝ හි රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබන ත්‍රස්තවාදය යන්න අර්ථකතනය කර ඇත්තේ ˝යම් රාජයයක් දිගින් දිගටම ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සදහා සහයෝගය ලබා දෙන්නේ නම් ලෙසයි˝

                                     
 • ත රස තව දය හ ර ජ ය ත රස තව දය සදහ න ර වචන එක න කට පරස පර ව ර ධ ව 1 ජ ය තන තර ත රස තව දය යන එක ර ජ යයකට වඩ ව ඩ ර ජ ය ප රම ණයක භ ම ය ට
 • ත රස තව දය යන මතභ දයට ත ඩ ද න වදනක වන අතර ඒ සඳහ අන තර ජ ත කව ප ළ ගත තන අර ථ ද ක ව මක න ම ත. ක ස නම ත ත රස තව දය ප ළ බඳ ජ ත යන තර සම ම ත ක හ පයක
 • ප ර සර ක යහප ව ත ම, න යෂ ට ක බල ග ර, ජ ත කව දය, ආර ථ ක ස වර ධනය, ත රස තව දය ස ව ධ න ත මක අපර ධ, ම නව ආරක ෂ ව හ ම නව හ ම කම දක ව කර ණ ස කච ඡ කරය
 • යටත ත රස තව දය යන න ව ග රහ කර ඇත. එම න ත ස ග රහය 18 ව න ම ත ක ව යටත ඇත අ ක 1 ක ටස 113 බ පර ච ඡ දය ත රස තව දය යන න ව ග රහ කර ඇත අතර ඒ ග න හ සම බන ධ
 • ද න න ය. 1979 ජ න ම සය ද හද ස න ත ය පනවම න ත රස තව දය ව ළ ක ව ම පනත යටත හ උත ර න ග නහ ර ත රස තව දය ත රන කරල ම ම හ ය මක ද යත ක ර ණ ම ත ළ
 • සමත ව හ ත ම ප රභ කරන ප රම ඛ ක ට ත රස තව දය පර ජය ක ර ම ම ර න ත ක සටන අරඹ එහ අවසන ජයග රහණය කර ඊට එඩ තර හ න ව රද ය ද න යකත වය ද ම න ල ව දර ණ තම
 • a. ත රස තව දය සදහ ර ජ ය අන ග රහය ලබ ද ම අවසන ක ර ම. b. ත රස තව දයට එර හ ව කටය ත කරන ව ට වගක ම ප ළ බදව අභ යන තර ප රම ත යක ස ථ පනය හ පවත ව ග න
 • ආරක ෂක න ලද ර න ට ප හ ණ ව ලබ ද ම ස ද කරන ලබය ශ ර ල ක ව න ක ට ත රස තව දය අත ග ද ම ම ප ළ බඳව බ ග ල ද ශය, එක සත ජ ත න ග ස ව ධ නය ද ම රට රජයට
 • මඟ න ද රව ඩයන හ එකඟ ව ය සරසව වරම ප ළ බඳවය ම හ වර ධනය වන ද මළ සටන ක ම කණ ඩ යම ප ළ බඳව ව මස ල මත ව අතර, 1979 ත රස තව දය ව ළ ක ව ම පනත ග න
 • ව න ත න හ සමහරක ර ජ ය අ ශ වල න ල වශය න භ ව ත ව ය ම යද බලන න: ත රස තව දය සහ ත රස තව ද ස ද ව ම ල ය ස ත ව ල ව ප ර ත රස තව දය ක ර ය ත මක ව ම