ⓘ කොමීඩියා ඩෙල් ආටේ. කොමීඩියා ඩෙල්ආටේ හා සන්නි වැනි චරිතවල ආදි මුතුන් මිත්තන් වේ. සාම්ප්‍රදායික හා ගතානුගතික කතා වස්තුව වන්නේ ඉනමොරාටි Innamorati ආදරයෙන් වෙළී සිට ..

                                     

ⓘ කොමීඩියා ඩෙල් ආටේ

කොමීඩියා ඩෙල්ආටේ හා සන්නි වැනි චරිතවල ආදි මුතුන් මිත්තන් වේ.

සාම්ප්‍රදායික හා ගතානුගතික කතා වස්තුව වන්නේ ඉනමොරාටි Innamorati ආදරයෙන් වෙළී සිටින අතර විවාහ වීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටී. නමුත් එක් වැඩිහිටියෙක් වෙචියෝ හෝ වැඩිහිටියන් කිහිපදෙනෙකු වෙචි මෙය සිදුවීම නවතයි. එමඟින් ආදරවන්තයන්ට සන්නි විකාර සේවකයින් කෙනෙකුගෙන් හෝ කිහිපදෙනෙකු‍ෙග් ආධාර පැතීමට සිදුවේ. නියමානුකූලව කතාව අවසන් වන්නේ සුභදායකවය. එනම් ඉනමොරාටි‍ෙග් විවාහය සිදුවී වැරදිවලට සමාව ලැබීමෙනි. මෙවැනි කතාවලට ගණනය කල නොහැකි තරම් විචල්‍යතා පවතී. මේවායේ පවතින විචල්‍යතා වලට සම්පූර්ණයෙන්ම කතාවෙන් පිටපැනීම්ද ඇතුලත් වේ. උදා. ලෙස ප්‍රසිද්ධ කතාවක් වන අර්ලෙන්ච්නෝගේ කතාවක අර්ලෙන්ච්නෝ අද්භූත ලෙස ගර්භනී වීම හෝ" පහර හා ජූඩි” සිද්ධිය දැක්විය හැකිය.

කැරල් ඩජර්ඩිනිස්ගේ රෝමයේ උත්කෘෂ්ට නටඹුන් ආශ්‍රිතව සංචාරක නාට්‍ය කණ්ඩායමද පිරිමැසුම් සහගත රඟමඩල සකස් කිරීම ගැන කල සමීප නිරීක්ෂණ මත සකස් කරන ලදී.

දිනය: 1657 ලුවර් කෞතුකාගාරය