ⓘ හින්දු දෙවිවරු. Within Hinduism a large number of personal gods are worshipped as murtis. These beings are either aspects of the supreme Brahman, avatars of the ..

                                     

ⓘ හින්දු දෙවිවරු

Within Hinduism a large number of personal gods are worshipped as murtis. These beings are either aspects of the supreme Brahman, avatars of the supreme being, or significantly powerful entities known as devas. The exact nature of belief in regards to each deity varies between differing Hindu denominations and philosophies. Often these beings are depicted in humanoid, or partially humanoid forms, complete with a set of unique and complex iconography in each case. In total, there are 330 thousands of these supernatural beings in various Hindu traditions.

                                     
 • ව න ව න ස ය ද ව හ න කරගත ආක රය න ස ග ඩන ග ණක සත ච ර ත රය හ න ද ද ව වර Kinsley, David 1987, reprint 2005 Hindu Goddesses: Visions of the
 • ධර මය ඇත ව මට ප ර ස ට ද ව ද වත ව න වන දන කලහ. ඉන ප රධ නතම ද ව වර හතරද න සතරවරම ද ව වර ල ස සලකන ලද බ ද ධ ගම ව ලඳ ග න ම න පස වද ස ම න ය ස හල ජනත ව
 • ද ව වර ත ද න ට හ ම ව ක ස ව තත හ න ද න ග ප රධ න ද ව ය ල ස ස ළක න න ශ ව ද ව යන ය. හ න ද ද ව ස කල පයන ට අන ව ප රධ න වශය න වන දන කරන ද ව වර ක හ පයක
 • ස හල ද ව ය ක සහ සම න චර ත හ ශ ර රක ලක ෂණ සහ ත හ න ද ද ව ය ක සමග අත ප හ තව හඳ න ගන න අවස ථ ම ම ල ප යට ව ශය ව
 • හ න ද ද වත ව හ න ද ආගම ද ව වර න ය. හ න ද ආගම ව ව ධ සම ප රද යන ත ළ ද ව ත වය සඳහ වන ව ව ධ පද ව නස වන අතර ඒව ට ද ව ද ව ඊශ වර, ඊශ වර
 • ද වත ව සම ප රද යය හ සම බන ධ ඇය ලක ෂ ම ද වඟනග අවත රයක ස ස ලක ද ව හ න ද ද ව වර ක ර ෂ ණ ජන ම ෂ ටම ර ධ ක ර ෂ ණ ව න ද වන චන ද ර දය මන ද ර ඉද ව ම න
 • ද ව වර න ත යන ව ශ ව සය අද වව දය නම ව ද ව යන න ත ය යන ස කල පය ක ර ස ත ප ර ව 5වන ස යවසය ද ග ර ස ය ආරම භව මතයක බව ව ශ ව ස කර ඇත ම ග ර කය න
 • බ රහ ම ස ක ල ල: - en ස ස ක ත: ब रह म IAST: Brahmā හ න ද ත ර ම ර ත යට අයත එක ද ව ය ක හ ත ම ල ක න ර ම ත ද ව ත ර ම ර ත යට අයත අන ක ත ද ව වර න
 • වන න හ න ද ප ජන ය ග රන ථය වන ඍග ව දය හ සදහන ව ඒ අන ව හ ත ම ප රධ න ද ව ය වන අතර ආක රමණශ ල චර ත ලක ෂණවල න ය ක තය. පශ ච ත ක ල න හ න ද සමය හ
 • ලක ෂ ම යන ධනයට, ව සන වට සහ ස භ ග යයට අධ පත හ න ද ද වත ව ය ව ඇය ව ෂ ණ ද ව යන ග පත න ය බ ර ඳ ව හ න ද ආගම සඳහන ත ර ද ව න ට අයත වන න සරස වත
 • හ න ද ධර මය ත ළ මන ෂ යය ට ආත මයක ඇත යන ද ඩ අදහස ද කගත හ ක ය. ම ය ප ද ගල ආත මය සහ පරම ත මය යන ව න ක ටස ද කක ව ස ඛ ය නම ග ර ක ලයට අයත හ න ද