ⓘ ක්‍ෂීරපායි සත්තු. කිරිබී වැඩෙන සතුන් මෙනමින් හැඳින්වේ. ස්ත්‍රී සතුන්ගේ ස්තන ග්‍රන්ථීන් ඇත. එමගින් පැටවුන් පෝෂණය සිදුවේ.ක්ෂීරපායී යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ මැමේරියා ප ..

                                     

ⓘ ක්‍ෂීරපායි සත්තු

කිරිබී වැඩෙන සතුන් මෙනමින් හැඳින්වේ. ස්ත්‍රී සතුන්ගේ ස්තන ග්‍රන්ථීන් ඇත. එමගින් පැටවුන් පෝෂණය සිදුවේ.ක්ෂීරපායී යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ මැමේරියා පංතියේ ඇති පෘෂ්ඨවංශික සතුන් වන අතර කාන්තාවන්ගේ කිරි මවුවරුන්ගේ ආහාර සඳහා කිරි නිපදවයි., ලොම් හෝ හිසකෙස් සහ මධ්යම කණ ඇට තුනක්. මෙම ලක්ෂණයන් උරගයන් හා පක්ෂීන්ගෙන් වෙන් කර හඳුනා ගැනීමෙන් පසුව, ඔවුන් ටිරාස්ටික් හෙඳි මීට වසර මිලියන 201-227 කට පෙර විසුරුවනු ලැබීය. ක්ෂීරපායි විශේෂ 5.450 ක් පමණ ඇත.

මූලික ශරීර වර්ගය සිවු ගුණයක් වන අතර බහුතරයක් ක්ෂීරපායි සතුන් ඔවුන්ගේ භූමි හරස් මාර්ගයන් හතර සඳහා යොදා ගනී. නමුත් සමහරුන්ට මුහුදේ දී, වාතය, ගස්, භූගත හෝ කකුල් දෙක මත ජීවිතයේ හැඩය අනුව හැඩගස්වනු ලැබේ. මෙම ක්ෂීරපායි සතුන් අතරින් 30-40 මි.මී. 1.2-1.6 මුම්බායි bumblebee සිට මීටර් 30 ෆ්ලෑග් 98 නිල් තල්මසුන් දක්වා විශාල වේ. මාළුන්ගේ ජීවිතයේ උපරිමය වසර 211 ක් පමණ වන අතර, සියළුම නූතන ක්ෂීරපායි සතුන් බිත්තර දැමීමේ ක්ෂීරපායි සතුන් වන මොනාටේමස් වර්ග පහ හැර, සජීවී ඳරුවන් බිහි කරයි. ප්ලාන්චෙන්ටල් නමින් හඳුන්වන සමෝධානික ක්ෂීරපායීන්ගෙන් බහුතරය, ක්ෂීරපායීන්ගේ ප්ලෙන්ටෙන්ටා Plententals ඇත.

බොහෝ ක්ෂීරපායින් බුද්ධිමත් ය. ඇතැම් අය විශාල මොලයක්, ස්වයං දැනුවත්භාවය සහ මෙවලම් භාවිතා කරති. ක්ෂීරපායින්, අල්ට්රා සවුන්ඩ් නිෂ්පාදනය, සුවඳ විලවුන් නිෂ්පාදනය කිරීම, සංඥා ගායනය හා නාට්යගත කිරීම වැනි විවිධ ක්රම ඔස්සේ සන්නිවේදනය හා හඬ නැගීමට හැකිය. ක්ෂීරපායී විඛණ්ඩන විලයන සංගම්, හරාම්වරුන් සහ ධූරාවලීහාවන්ට සංවිධානය කිරීමට හැකි වුවද, හුදෙක් තනිව හා භෞමික ය. බහුතරයක් ක්ෂීරපායි සතුන් බහුකාර්ය වන නමුත් සමහරුන් සමකාමී හෝ බහුපාර්ශ්වීය විය හැකිය.

මිනිසුන් විසින් විවිධ වර්ගවල ක්ෂීරපායීන්ගෙන් බහුතරයක් වාසභූමිය නියොලිටික් විප්ලවය තුළ ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති අතර, මිනිසුන්ට ආහාර සැපයීම සඳහා දඩයම් කිරීම සහ එකතු කිරීම වෙනුවට ගොවිතැන ප්රතිවර්තනය විය. මෙය විශාල වශයෙන් සහ විශාල කණ්ඩායම් අතර වඩාත් සහයෝගීතාවයෙන් යුත්, මානව සමාජයන්, නූතනවාදී සිට සතෙකුගෙන් විශාල ප්රතිව්යුහගත කිරීමකට තුඩු දුන් අතර, අවසානයේ පළමු ශිෂ්ටාචාරවල වර්ධනය. ප්රවාහන හා කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අවශ්ය ආහාර සැපයීම, ආහාර මස් හා කිරි නිෂ්පාදන, ලොම් සහ හම් සැපයීම, සැපයුම්කරුවන් වෙත ලබා දීම. ක්ෂීරපායීන් ක්රීඩාව සඳහා දඩයම් කර ඇති අතර විද්යාවෙහි ආකෘති ජීවීන් ලෙස භාවිතා කරනු ලැබේ. Palaeolithic කාලය පටන් ක්ෂීරපායී ශාක වලින් පිළිබිඹු වන අතර, සාහිත්යය, චිත්රපට, මිථ්යා සහ ආගම් වල දක්නට ලැබේ. ක්ෂීරපායීන් ගණනාවකම හා ක්ෂීරපායීන්ගේ සංඛ්‍යාව අඩු වීම ප්‍රධාන වශයෙන්ම වනාන්තර විනාශ කිරීම,ප්‍රධාන වශයෙන් වන විනාශයයි.

                                     
  • ශ ර ල ක ව ද ශ ය ක ෂ රප ය ව ශ ෂ 91 හඳ න ග න ඈත. ඉන ව ශ ෂ 16 ශ ර ල ක වට ආව න ක ව ම අතර 2007 ද පර ය ෂණ කණ ඩ යමක ස හර ජ රක ෂ ත වන න තරය න හම ව
  • ඩ ල ෆ න තල මස ජල ව ස ව වව ල පක ෂ ය ක ම න ප න නද පක ෂ ය ක න ව ක ෂ රප ය සත ක ම ම ජ ව න ප යව ඇසට න ප න න අන ව ක ෂයක මග න පර ක ෂ කළ ය ත
  • නව ශ ක සහ බ හ ව ට ල ඕස ම Laotian rock rat එහ දක නට ල බ ද ශ ය ක ෂ රප ය සත ව ව ශ ෂ 500 ක පමණ ද කගත හ ක ය.ක ර ළ සත ව 1300 ව ශ ෂ ද උරග 500 කට
  • උපස ගහන 7 ක ප ල බදව ප රම ණවත දත ත ව ර ත ව න ම ත. හ ම වලස න ම හ ද ක ෂ රප ය ව ශ ෂයක ඔව න ග ස ප ර ද ව සභ ම න ආක ට ක හ අය ස ම ද ණ මහද ව ප ක
  • for the winning side 21 - සත ත සහ ක ර ල ල අතර සටනක ඇත ව න ව ල ක ෂ රප ය සත ත ද නන ක ට වව ල ක යන වල තමන ක ෂ රප ය සත ක ක යල ක ර ල ල ද නන