ⓘ සාධාරණ භාවිතය. For fair use of copyrighted works on Wikipedia, see Wikipedia:Non-free content. Fair use is a doctrine in the law of the United States that permi ..

නීතිය-පරිඝනකයේ නෛතික පැතිකඩ

පරිගණක ආශි‍්‍රත නෛතික පැතිකඩ ගණනාවක්ම පවතී. ඒවායින් සමහරක් පහත දක්වා ඇත. නීතියේ අංශයන් ඩිජිටල් මාධ්‍යයට පිටපත් කිරීම ප‍්‍රකාශන හිමිකම් සාධාරණ භාවිතය පිලිබඳ රීති‍ වැලැක්වීම සඳහා වන විශේෂ රීති ආදිය ඇතුලත් නීති ක්ෂේත‍්‍රය බුද්ධිමය දේපළ නීතිය ලෙසින් හැඳින්වේ. මෘදුකාංග සම්බන්ධයෙන් වන පේටන්ට් නීතිය තවමත් යුරෝපයේ සහ වෙනත් කලාපයන්හි වර්ධනය වෙමින් පවතින්නකි. පරිශීලනය සඳහා වන බලපත‍්‍ර නොමිළයේ ලබාදෙන මෘදුකාංග බලපත‍්‍ර මෘදුකාංග බලපත‍්‍ර වැනි මාතෘකාවන් සම්බන්ධයෙන් වන සංවාදයන්ට වගකීම්පත් වෙළඳ රහස් ස්වාධීන වර්ධකයින්ගේ වෘත්තීය වගකීම නිෂ්පාදන වගකීම ගිවිසුම් නීතිය බුද්ධිමය දේපළ ආදිය පිලිබඳ කාරණාවන් ඇතුලත් ව ...

Non parametric statistics

පරාමිතික නොවන ක්‍රමවේදයන් විශේෂයෙන්ම භාවිත කරනු ලබන්නේ,ශ්‍රේණිගත කරන ලද සංගහන අධ්‍යයනය කිරීම සඳහායි.ශ්‍රේණිගත කරන ලද නමුත් පැහැදිලි සංඛ්‍යානාත්මක අගයන් නොමැති වූ දත්තයන් ඇති විට දී මෙම ක්‍රමවේදයන් බහුල ලෙස භාවිතයට ගනු ලැබේ.උදාහරණයක් ලෙස යම් දෙයක් සඳහා වූ වැඩි කැමැත්තක් තක්සේරු ගත කිරීමට යන අවස්ථාවක් සැළකිල්ලට ගත හැක. විශේෂයෙන් මෙම ක්‍රමවේදයන්හිදී අවම උපකල්පන භාවිතා කරනු ලබන නිසා පරාමිතික ක්‍රමවේද වලට වඩා මෙම ක්‍රමවේද වල උපයෝගීතාව බෙහෙවින් වැඩිය. මෙම ක්‍රමවේද වල භාවිතය සඳහා තවත් සාධකයක් ලෙස ගත හැක්කේ, ඒවායේ ඇති සරල බවයි.සමහර අවස්ථාවන්හිදී පරාමිතික ක්‍රමවේද වල භාවිතය සාධාරණ වුනත්, ඒ සඳහාම යො ...

ඉංග්‍රීසි නීතියෙහි ප්‍රකාශිත භාර නිර්මාණය වීම

"ඉංග්‍රීසි නීතියෙහි ප්‍රකාශිත භාරයක් නිර්මාණය වීමේදී" වලංගු භාරයක් වීම සදහා මූලිකාංග සතරක් සපුරාලිය යුතුය: ශඛ්‍යතාවය, නිශ්චිතබාවය, ව්‍යවස්ථානුකූලබාවය සහ විධිමත්බාවය. ශඛ්‍යතාවය යන්නෙන් භාර කර්තෘට භාරයක් නිර්මාණය කිරීමට ඇති හැකියාව දැක්වේ; සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී දේපළ දැරිය හැකි ඕනෑම අයකුට භාරයක් නිර්මාණය කළ හැක. කෙසේ වූවද නීති ප්‍රකාර ව්‍යුහගතබාවයක් හා සංස්ථානුකූලබාවයක් මීට ව්‍යතිරේඛව පවතී. තවද සාමාන්‍යයෙන් බාලවයස්කරුවන්ට දේපළ දරා ගත නොහැකි වීම් ආදී සමහර අවස්ථාවන්හිදී භාර නිර්මාණය වේ. නිශ්චිතබාවය යන්නෙන් භාරයක් වලංගු වීම් සඳහා පැවතිය යුතු ත්‍රිවිද නිශ්චිතතා දක්වයි. භාර ඔප්පුව මගින් භාරය නිර්ම ...

අධි - විභේදන රූපවාහිනී

අංකික රූපවාහිනි ප්‍රචාරණ පද්ධතියකි. මෙයට සාම්ප්‍රදායික රූපවාහිනි පද්ධති වලට වඩා වැඩි ‍විභේදනයක් ඇත. ප්‍රමාණවත් වීඩියෝ සංකෝචනයක් භාවිත කලහොත් අඩු කලාප පළලක් අවශ්‍යය වන නිසා HDTV අංකිතව ප්‍රචාරණය කෙරේ.

                                     

ⓘ සාධාරණ භාවිතය

For fair use of copyrighted works on Wikipedia, see Wikipedia:Non-free content.

Fair use is a doctrine in the law of the United States that permits limited use of copyrighted material without having to first acquire permission from the copyright holder. Fair use is one of the limitations to copyright intended to balance the interests of copyright holders with the public interest in the wider distribution and use of creative works by allowing as a defense to copyright infringement claims certain limited uses that might otherwise be considered infringement. Like "fair dealing" rights that exist in most countries with a British legal history, the fair use right is a general exception that applies to all different kinds of uses with all types of works and turns on a flexible proportionality test that examines the purpose of the use, the amount used, and the impact on the market of the original work.

The doctrine of "fair use" originated in the Anglo-American common law during the 18th and 19th centuries as a way of preventing copyright law from being too rigidly applied and "stifling the very creativity which law is designed to foster." Though originally a common law doctrine, it was enshrined in statutory law when the U.S. Congress passed the Copyright Act of 1976. The U.S. Supreme Court has issued several major decisions clarifying and reaffirming the fair use doctrine since the 1980s, most recently in the 1994 decision Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.

                                     

1. History

The 1710 Statute of Anne, an act of the Parliament of Great Britain, created copyright law to replace a system of private ordering enforced by the Stationers Company. The Statute of Anne did not provide for legal unauthorized use of material protected by copyright. In Gyles v Wilcox, the Court of Chancery established the doctrine of "fair abridgement", which permitted unauthorized abridgement of copyrighted works under certain circumstances. Over time, this doctrine evolved into the modern concepts of fair use and fair dealing. Fair use was a common-law doctrine in the U.S. until it was incorporated into the Copyright Act of 1976, සැකිල්ල:UnitedStatesCode.

The term "fair use" originated in the United States. Although related, the limitations and exceptions to copyright for teaching and library archiving in the U.S. are located in a different section of the statute. A similar-sounding principle, fair dealing, exists in some other common law jurisdictions but in fact it is more similar in principle to the enumerated exceptions found under civil law systems. Civil law jurisdictions have other limitations and exceptions to copyright.

In response to perceived over-expansion of copyrights, several electronic civil liberties and free expression organizations began in the 1990s to add fair use cases to their dockets and concerns. These include the Electronic Frontier Foundation "EFF", the American Civil Liberties Union, the National Coalition Against Censorship, the American Library Association, numerous clinical programs at law schools, and others. The "Chilling Effects" archive was established in 2002 as a coalition of several law school clinics and the EFF to document the use of cease and desist letters. In 2006 Stanford University began an initiative called "The Fair Use Project" FUP to help artists, particularly filmmakers, fight lawsuits brought against them by large corporations.

                                     

1.1. History U.S. fair use factors

Examples of fair use in United States copyright law include commentary, search engines, criticism, parody, news reporting, research, and scholarship. Fair use provides for the legal, unlicensed citation or incorporation of copyrighted material in another authors work under a four-factor test.

The U.S. Supreme Court has traditionally characterized fair use as an affirmative defense, but in Lenz v. Universal Music Corp. 2015 the "dancing baby" case, the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit concluded that fair use was not merely a defense to an infringement claim, but was an expressly authorized right, and an exception to the exclusive rights granted to the author of a creative work by copyright law: "Fair use is therefore distinct from affirmative defenses where a use infringes a copyright, but there is no liability due to a valid excuse, e.g., misuse of a copyright."

සැකිල්ල:UnitedStatesCode

Notwithstanding the provisions of sections සැකිල්ල:UnitedStatesCode and සැකිල්ල:UnitedStatesCode, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching including multiple copies for classroom use, scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include:

 • the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.
 • the nature of the copyrighted work;
 • the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
 • the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

The four factors of analysis for fair use set forth above derive from the opinion of Joseph Story in Folsom v. Marsh, in which the defendant had copied 353 pages from the plaintiffs 12-volume biography of George Washington in order to produce a separate two-volume work of his own. The court rejected the defendants fair use defense with the following explanation:

are to be explored, and the results weighed together, in light of the purposes of copyright" has helped modulate this emphasis in interpretation.

In evaluating the fourth factor, courts often consider two kinds of harm to the potential market for the original work.

 • Second, courts also consider whether potential market harm might exist beyond that of direct substitution, such as in the potential existence of a licensing market. This consideration has weighed against commercial copy shops that make copies of articles in course-packs for college students, when a market already existed for the licensing of course-pack copies.
 • First, courts consider whether the use in question acts as a direct market substitute for the original work. In Campbell, the Supreme Court stated that "when a commercial use amounts to mere duplication of the entirety of the original, it clearly supersedes the object of the original and serves as a market replacement for it, making it likely that cognizable market harm to the original will occur". In one instance, a court ruled that this factor weighed against a defendant who had made unauthorized movie trailers for video retailers, since his trailers acted as direct substitutes for the copyright owners official trailers.

Courts recognize that certain kinds of market harm do not negate fair use, such as when a parody or negative review impairs the market of the original work. Copyright considerations may not shield a work against adverse criticism.

                                     

1.2. History Additional factors

As explained by Judge Leval, courts are permitted to include additional factors in their analysis.

One such factor is acknowledgement of the copyrighted source. Giving the name of the photographer or author may help, but it does not automatically make a use fair. While plagiarism and copyright infringement are related matters, they are not identical. Plagiarism is a matter of professional ethics, while copyright is a matter of law, and protects exact expression, not ideas. One can plagiarize even a work that is not protected by copyright, for example by passing off a line from Shakespeare as ones own. Conversely, attribution prevents accusations of plagiarism, but it does not prevent infringement of copyright. For example, reprinting a copyrighted book without permission, while citing the original author, would be copyright infringement but not plagiarism.

                                     

1.3. History U.S. fair use procedure and practice

The U.S. Supreme Court described fair use as an affirmative defense in Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. This means that in litigation on copyright infringement, the defendant bears the burden of raising and proving that the use was fair and not an infringement. Thus, fair use need not even be raised as a defense unless the plaintiff first shows or the defendant concedes a "prima facie" case of copyright infringement. If the work was not copyrightable, the term had expired, or the defendants work borrowed only a small amount, for instance, then the plaintiff cannot make out a prima facie case of infringement, and the defendant need not even raise the fair use defense. In addition, fair use is only one of many limitations, exceptions, and defenses to copyright infringement. Thus, a prima facie case can be defeated without relying on fair use. For instance, the Audio Home Recording Act establishes that it is legal, using certain technologies, to make copies of audio recordings for non-commercial personal use.

Some copyright owners claim infringement even in circumstances where the fair use defense would likely succeed, in hopes that the user will refrain from the use rather than spending resources in their defense. Strategic lawsuit against public participation SLAPP cases that allege copyright infringement, patent infringement, defamation, or libel may come into conflict with the defendants right to freedom of speech, and that possibility has prompted some jurisdictions to pass anti-SLAPP legislation that raises the plaintiffs burdens and risk.

Although fair use ostensibly permits certain uses without liability, many content creators and publishers try to avoid a potential court battle by seeking a legally unnecessary license from copyright owners for any use of non-public domain material, even in situations where a fair use defense would likely succeed. The simple reason is that the license terms negotiated with the copyright owner may be much less expensive than defending against a copyright suit, or having the mere possibility of a lawsuit threaten the publication of a work in which a publisher has invested significant resources.

Fair use rights take precedence over the authors interest. Thus the copyright holder cannot use a non-binding disclaimer, or notification, to revoke the right of fair use on works. However, binding agreements such as contracts or licence agreements may take precedence over fair use rights.

The practical effect of the fair use doctrine is that a number of conventional uses of copyrighted works are not considered infringing. For instance, quoting from a copyrighted work in order to criticize or comment upon it or teach students about it, is considered a fair use. Certain well-established uses cause few problems. A teacher who prints a few copies of a poem to illustrate a technique will have no problem on all four of the above factors except possibly on amount and substantiality, but some cases are not so clear. All the factors are considered and balanced in each case: a book reviewer who quotes a paragraph as an example of the authors style will probably fall under fair use even though they may sell their review commercially; but a non-profit educational website that reproduces whole articles from technical magazines will probably be found to infringe if the publisher can demonstrate that the website affects the market for the magazine, even though the website itself is non-commercial.

Fair use is decided on a case by case basis, on the entirety of circumstances. The same act done by different means for a different purpose can gain or lose fair use status. Even repeating an identical act at a different time can make a difference due to changing social, technological, or other surrounding circumstances.                                     

2. Fair use in particular areas

Reverse engineering

There is a substantial body of fair use law regarding reverse engineering of computer software, hardware, network protocols, encryption and access control systems.

                                     

2.1. Fair use in particular areas Computer code

The Oracle America, Inc. v. Google, Inc. case revolves around the use of application programming interfaces APIs used to define functionality of the Java programming language, created by Sun Microsystems and now owned by Oracle Corporation. Google used the APIs definition and their structure, sequence and organization SSO in creating the Android operating system to support the mobile device market. Oracle had sued Google in 2010 over both patent and copyright violations, but after two cycles, the case matter was narrowed down to whether Googles use of the definition and SSO of Oracles Java APIs determined to be copyrightable was within fair use. The Federal Circuit Court of Appeals has ruled against Google, stating that while Google could defend its use in the nature of the copyrighted work, its use was not transformative, and more significantly, it commercially harmed Oracle as they were also seeking entry to the mobile market. The case, should this ruling hold, could have a significant impact on developing products for interoperability using APIs, such as with many open source projects.                                     

2.2. Fair use in particular areas File sharing

In 2009, fair use appeared as a defense in lawsuits against filesharing. Charles Nesson argued that file-sharing qualifies as fair use in his defense of alleged filesharer Joel Tenenbaum. Kiwi Camara, defending alleged filesharer Jammie Thomas, announced a similar defense. However, the Court in the case at bar rejected the idea that file-sharing is fair use.

                                     

2.3. Fair use in particular areas Internet publication

A U.S. court case from 2003, Kelly v. Arriba Soft Corp., provides and develops the relationship between thumbnails, inline linking and fair use. In the lower District Court case on a motion for summary judgment, Arriba Softs use of thumbnail pictures and inline linking from Kellys website in Arriba Softs image search engine was found not to be fair use. That decision was appealed and contested by Internet rights activists such as the Electronic Frontier Foundation, who argued that it was fair use.

On appeal, the Ninth Circuit Court of Appeals found in favor of the defendant, Arriba Soft. In reaching its decision, the court utilized the statutory four-factor analysis. First, it found the purpose of creating the thumbnail images as previews to be sufficiently transformative, noting that they were not meant to be viewed at high resolution as the original artwork was. Second, the photographs had already been published, diminishing the significance of their nature as creative works. Third, although normally making a "full" replication of a copyrighted work may appear to violate copyright, here it was found to be reasonable and necessary in light of the intended use. Lastly, the court found that the market for the original photographs would not be substantially diminished by the creation of the thumbnails. To the contrary, the thumbnail searches could increase the exposure of the originals. In looking at all these factors as a whole, the court found that the thumbnails were fair use and remanded the case to the lower court for trial after issuing a revised opinion on July 7, 2003. The remaining issues were resolved with a default judgment after Arriba Soft had experienced significant financial problems and failed to reach a negotiated settlement.

In August 2008, Judge Jeremy Fogel of the Northern District of California ruled in Lenz v. Universal Music Corp. that copyright holders cannot order a deletion of an online file without determining whether that posting reflected "fair use" of the copyrighted material. The case involved Stephanie Lenz, a writer and editor from Gallitzin, Pennsylvania, who made a home video of her thirteen-month-old son dancing to Princes song Lets Go Crazy and posted the video on YouTube. Four months later, Universal Music, the owner of the copyright to the song, ordered YouTube to remove the video under the Digital Millennium Copyright Act. Lenz notified YouTube immediately that her video was within the scope of fair use, and she demanded that it be restored. YouTube complied after six weeks, rather than the two weeks required by the Digital Millennium Copyright Act. Lenz then sued Universal Music in California for her legal costs, claiming the music company had acted in bad faith by ordering removal of a video that represented fair use of the song. On appeal, the Court of Appeals for the Ninth Circuit ruled that a copyright owner must affirmatively consider whether the complained of conduct constituted fair use before sending a takedown notice under the Digital Millennium Copyright Act, rather than waiting for the alleged infringer to assert fair use. 801 F.3d 1126 9th Cir. 2015. "Even if, as Universal urges, fair use is classified as an affirmative defense, we hold - for the purposes of the DMCA - fair use is uniquely situated in copyright law so as to be treated differently than traditional affirmative defenses. We conclude that because 17 U.S.C. § 107 created a type of non-infringing use, fair use is "authorized by the law" and a copyright holder must consider the existence of fair use before sending a takedown notification under § 512c."

In June 2011, Judge Philip Pro of the District of Nevada ruled in Righthaven v. Hoehn that the posting of an entire editorial article from the Las Vegas Review Journal in a comment as part of an online discussion was unarguably fair use. Judge Pro noted that "Noncommercial, nonprofit use is presumptively fair. Hoehn posted the Work as part of an online discussion. This purpose is consistent with comment, for which 17 U.S.C. § 107 provides fair use protection. It is undisputed that Hoehn posted the entire work in his comment on the Website. wholesale copying does not preclude a finding of fair use. there is no genuine issue of material fact that Hoehns use of the Work was fair and summary judgment is appropriate." On appeal, the Court of Appeals for the Ninth Circuit ruled that Righthaven did not even have the standing needed to sue Hoehn for copyright infringement in the first place.                                     

2.4. Fair use in particular areas Professional communities

In addition to considering the four fair use factors, courts deciding fair use cases also look to the standards and practices of the professional community where the case comes from. Among the communities are documentarians, librarians, makers of Open Courseware, visual art educators, and communications professors.

Such codes of best practices have permitted communities of practice to make more informed risk assessments in employing fair use in their daily practice. For instance, broadcasters, cablecasters, and distributors typically require filmmakers to obtain errors and omissions insurance before the distributor will take on the film. Such insurance protects against errors and omissions made during the copyright clearance of material in the film. Before the Documentary Filmmakers Statement of Best Practices in Fair Use was created in 2005, it was nearly impossible to obtain errors and omissions insurance for copyright clearance work that relied in part on fair use. This meant documentarians had either to obtain a license for the material or to cut it from their films. In many cases, it was impossible to license the material because the filmmaker sought to use it in a critical way. Soon after the best practices statement was released, all errors and omissions insurers in the U.S. shifted to begin offering routine fair use coverage.

                                     

2.5. Fair use in particular areas Music sampling

Before 1991, sampling in certain genres of music was accepted practice and the copyright considerations were viewed as largely irrelevant. The strict decision against rapper Biz Markies appropriation of a Gilbert OSullivan song in the case Grand Upright Music, Ltd. v. Warner Bros. Records Inc. changed practices and opinions overnight. Samples now had to be licensed, as long as they rose "to a level of legally cognizable appropriation." This left the door open for the de minimis doctrine, for short or unrecognizable samples; such uses would not rise to the level of copyright infringement, because under the de minimis doctrine, "the law does not care about trifles." However, 3 years later, the Sixth Circuit effectively eliminated the de minimis doctrine in the Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films case, holding that artists must "get a license or do not sample". The Court later clarified that its opinion did not apply to fair use, but between Grand Upright and Bridgeport, practice had effectively shifted to eliminate unlicensed sampling.                                     

2.6. Fair use in particular areas Parody

Producers or creators of parodies of a copyrighted work have been sued for infringement by the targets of their ridicule, even though such use may be protected as fair use. These fair use cases distinguish between parodies, which use a work in order to poke fun at or comment on the work itself and satire, or comment on something else. Courts have been more willing to grant fair use protections to parodies than to satires, but the ultimate outcome in either circumstance will turn on the application of the four fair use factors.

For example, when Tom Forsythe appropriated Barbie dolls for his photography project "Food Chain Barbie", Mattel lost its copyright infringement lawsuit against him because his work effectively parodies Barbie and the values she represents. In Rogers v. Koons, Jeff Koons tried to justify his appropriation of Art Rogers photograph "Puppies" in his sculpture "String of Puppies" with the same parody defense. Koons lost because his work was not presented as a parody of Rogers photograph in particular, but as a satire of society at large. This was insufficient to render the use fair.

In Campbell v. Acuff-Rose Music Inc the U.S. Supreme Court recognized parody as a potential fair use, even when done for profit. Roy Orbisons publisher, Acuff-Rose Music, had sued 2 Live Crew in 1989 for their use of Orbisons "Oh, Pretty Woman" in a mocking rap version with altered lyrics. The Supreme Court viewed 2 Live Crews version as a ridiculing commentary on the earlier work, and ruled that when the parody was itself the product rather than mere advertising, commercial nature did not bar the defense. The Campbell court also distinguished parodies from satire, which they described as a broader social critique not intrinsically tied to ridicule of a specific work and so not deserving of the same use exceptions as parody because the satirists ideas are capable of expression without the use of the other particular work.

A number of appellate decisions have recognized that a parody may be a protected fair use, including the Second Leibovitz v. Paramount Pictures Corp.; the Ninth Mattel v. Walking Mountain Productions; and the Eleventh Circuits Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Co. In the 2001 Suntrust Bank case, Suntrust Bank and the Margaret Mitchell estate unsuccessfully brought suit to halt the publication of The Wind Done Gone, which reused many of the characters and situations from Gone with the Wind but told the events from the point of view of the enslaved people rather than the slaveholders. The Eleventh Circuit, applying Campbell, found that The Wind Done Gone was fair use and vacated the district courts injunction against its publication.

Cases in which a satirical use was found to be fair include Blanch v. Koons and Williams v. Columbia Broadcasting Systems.

                                     

2.7. Fair use in particular areas Text and data mining

The transformative nature of computer based analytical processes such as text mining, web mining and data mining has led many to form the view that such uses would be protected under fair use. This view was substantiated by the rulings of Judge Denny Chin in Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., a case involving mass digitisation of millions of books from research library collections. As part of the ruling that found the book digitisation project was fair use, the judge stated "Google Books is also transformative in the sense that it has transformed book text into data for purposes of substantive research, including data mining and text mining in new areas".

Text and data mining was subject to further review in Authors Guild v. HathiTrust, a case derived from the same digitization project mentioned above. Judge Harold Baer, in finding that the defendants uses were transformative, stated that the search capabilities of the have already given rise to new methods of academic inquiry such as text mining."                                     

2.8. Fair use in particular areas Reverse engineering

There is a substantial body of fair use law regarding reverse engineering of computer software, hardware, network protocols, encryption and access control systems.

                                     

2.9. Fair use in particular areas Social media

In May 2015, artist Richard Prince released an exhibit of photographs at the Gagosian Gallery in New York, entitled "New Portraits". His exhibit consisted of screenshots of Instagram users pictures, which were largely unaltered, with Princes commentary added beneath. Although no Instagram users authorized Prince to use their pictures, Prince argued that the addition of his own commentary the pictures constituted fair use, such that he did not need permission to use the pictures or to pay royalties for his use. One of the pieces sold for $90.000. With regard to the works presented by Painter, the gallery where the pictures were showcased posted notices that "All images are subject to copyright." Several lawsuits were filed against Painter over the New Portraits exhibit.

                                     

3. Influence internationally

While U.S. fair use law has been influential in some countries, some countries have fair use criteria drastically different from those in the U.S., and some countries do not have a fair use framework at all. Some countries have the concept of fair dealing instead of fair use, while others use different systems of limitations and exceptions to copyright. Many countries have some reference to an exemption for educational use, though the extent of this exemption varies widely.

Sources differ on whether fair use is fully recognized by countries other than the United States. American Universitys infojustice.org published a compilation of portions of over 40 nations laws that explicitly mention fair use or fair dealing, and asserts that some of the fair dealing laws, such as Canadas, have evolved such as through judicial precedents to be quite close to those of the United States. This compilation includes fair use provisions from Bangladesh, Israel, South Korea, the Philippines, Sri Lanka, Taiwan, Uganda, and the United States. However, Paul Gellers 2009 International Copyright Law and Practice says that while some other countries recognize similar exceptions to copyright, only the United States and Israel fully recognize the concept of fair use.

The International Intellectual Property Alliance IIPA, a lobby group of U.S. copyright industry bodies, has objected to international adoption of U.S style fair use exceptions, alleging that such laws have a dependency on common law and long-term legal precedent that may not exist outside the United States.

                                     

3.1. Influence internationally Israel

In November 2007, the Israeli Knesset passed a new copyright law that included a U.S style fair use exception. The law, which took effect in May 2008, permits the fair use of copyrighted works for purposes such as private study, research, criticism, review, news reporting, quotation, or instruction or testing by an educational institution. The law sets up four factors, similar to the U.S. fair use factors see above, for determining whether a use is fair.

On September 2, 2009, the Tel Aviv District court ruled in The Football Association Premier League Ltd. v. Ploni that fair use is a user right. The court also ruled that streaming of live soccer games on the Internet is fair use. In doing so, the court analyzed the four fair use factors adopted in 2007 and cited U.S. case law, including Kelly v. Arriba Soft Corp. and Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.

                                     

3.2. Influence internationally Malaysia

An amendment in 2012 to the section 132a of the Copyright Act 1987 created an exception called fair dealing which is not restricted in its purpose. The four factors for fair use as specified in US law are included.

                                     

3.3. Influence internationally Poland

Fair use exists in Polish law and is covered by the Polish copyright law articles 23 to 35.

Compared to the United States, Polish fair use distinguishes between private and public use. In Poland, when the use is public, its use risks fines. The defendant must also prove that his use was private when accused that it was not, or that other mitigating circumstances apply. Finally, Polish law treats all cases in which private material was made public as a potential copyright infringement, where fair use can apply, but has to be proven by reasonable circumstances.

                                     

3.4. Influence internationally Singapore

Section 35 of the Singaporean Copyright Act 1987 has been amended in 2004 to allow a fair dealing exception for any purpose. The four fair use factors similar to US law are included in the new section 35.

                                     

3.5. Influence internationally South Korea

The Korean Copyright Act was amended to include a fair use provision, Article 35-3, in 2012. The law outlines a four-factor test similar to that used under U.S. law:

In determining whether art. 35-31 above applies to a use of copyrighted work, the following factors must be considered: the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is of a non profit nature; the type or purpose of the copyrighted work; the amount and importance of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; the effect of the use of the copyrighted work upon the current market or the current value of the copyrighted work or on the potential market or the potential value of the copyrighted work.

                                     

4. Fair dealing

Fair dealing allows specific exceptions to copyright protections. The open-ended concept of fair use is generally not observed in jurisdictions where fair dealing is in place, although this does vary. Fair dealing is established in legislation in Australia, Canada, New Zealand, Singapore, India, South Africa and the United Kingdom, among others.

                                     

4.1. Fair dealing Australia

While Australian copyright exceptions are based on the Fair Dealing system, since 1998 a series of Australian government inquiries have examined, and in most cases recommended, the introduction of a "flexible and open" Fair Use system into Australian copyright law. From 1998 to 2017 there have been eight Australian government inquiries which have considered the question of whether fair use should be adopted in Australia. Six reviews have recommended Australia adopt a "Fair Use" model of copyright exceptions: two enquiries specifically into the Copyright Act 1998, 2014; and four broader reviews both 2004, 2013, 2016. One review 2000 recommended against the introduction of fair use and another 2005 issued no final report. Two of the recommendations were specifically in response to the stricter copyright rules introduced as part of the Australia–United States Free Trade Agreement AUSFTA, while the most recent two, by the Australian Law Reform Commission ALRC and the Productivity Commission PC were with reference to strengthening Australias "digital economy".

                                     

4.2. Fair dealing Canada

The Copyright Act of Canada establishes fair dealing in Canada, which allows specific exceptions to copyright protection. In 1985, the Sub-Committee on the Revision of Copyright rejected replacing fair dealing with an open-ended system, and in 1986 the Canadian government agreed that "the present fair dealing provisions should not be replaced by the substantially wider fair use concept". Since then, the Canadian fair dealing exception has broadened. It is now similar in effect to U.S. fair use, even though the frameworks are different.

CCH Canadian Ltd v. Law Society of Upper Canada 1 S.C.R. 339,සැකිල්ල:Cite CanLII is a landmark Supreme Court of Canada case that establishes the bounds of fair dealing in Canadian copyright law. The Law Society of Upper Canada was sued for copyright infringement for providing photocopy services to researchers. The Court unanimously held that the Law Societys practice fell within the bounds of fair dealing.

                                     

4.3. Fair dealing United Kingdom

Within the United Kingdom, fair dealing is a legal doctrine that provides an exception to the nations copyright law in cases where the copyright infringement is for the purposes of non-commercial research or study, criticism or review, for the reporting of current events.

                                     

5. Policy arguments about fair use

A balanced copyright law provides an economic benefit to many high-tech businesses such as search engines and software developers. Fair use is also crucial to non-technology industries such as insurance, legal services, and newspaper publishers.

On September 12, 2007, the Computer and Communications Industry Association CCIA, a group representing companies including Google Inc., Microsoft Inc., Oracle Corporation, Sun Microsystems, Yahoo! and other high-tech companies, released a study that found that fair use exceptions to US copyright laws were responsible for more than $4.5 trillion in annual revenue for the United States economy representing one-sixth of the total US GDP. The study was conducted using a methodology developed by the World Intellectual Property Organization.

The study found that fair use dependent industries are directly responsible for more than eighteen percent of US economic growth and nearly eleven million American jobs. "As the United States economy becomes increasingly knowledge-based, the concept of fair use can no longer be discussed and legislated in the abstract. It is the very foundation of the digital age and a cornerstone of our economy," said Ed Black, President and CEO of CCIA. "Much of the unprecedented economic growth of the past ten years can actually be credited to the doctrine of fair use, as the Internet itself depends on the ability to use content in a limited and unlicensed manner."

                                     

6. Fair Use Week

Fair Use Week is an international event that celebrates fair use and fair dealing. Fair Use Week was first proposed on a Fair Use Allies listserv, which was an outgrowth of the Library Code of Best Practices Capstone Event, celebrating the development and promulgation of ARLs Code of Best Practices in Fair Use for Academic and Research Libraries. While the idea was not taken up nationally, Copyright Advisor at Harvard University, launched the first ever Fair Use Week at Harvard University in February 2014, with a full week of activities celebrating fair use. The first Fair Use Week included blog posts from national and international fair use experts, live fair use panels, fair use workshops, and a Fair Use Stories Tumblr blog, where people from the world of art, music, film, and academia shared stories about the importance of fair use to their community. The first Fair Use Week was so successful that in 2015 ARL teamed up with Courtney and helped organize the Second Annual Fair Use Week, with participation from many more institutions. ARL also launched an official Fair Use Week website, which was transferred from Pia Hunter, who attended the Library Code of Best Practices Capstone Event and had originally purchased the domain name fairuseweek.org.                                     
 • ස ස ද ධ න වලද ක මණ ක රය හ ව නසක එයට ස ද ක ර ම වලක ල ය හ ක. ස ධ රණ භ ව තය සහ ස ධ රණ ගණ ද න ව බ ද ධ මය ද පල හ ම කම ස යල උප ට ග න ම සහ ද ව දත වකරණය තහනම
 • නම ත ව යවස ථ ව මග න ස ධ රණ භ ව තය හඳ න ව ද න ත.ඒ ව න වට ආන ත ක න වන ස ධක ම ය ව ශ ල ෂණය සඳහ දක ව ඇත. ඒව නම ඔබග භ ව තය සඳහ හ ත ව සහ ලක ණ උප ට
 • පවත ඒව ය න සමහරක පහත දක ව ඇත. න ත ය අ ශයන ප රක ශන හ ම කම ස ධ රණ භ ව තය ප ල බඳ ර ත ඩ ජ ටල ම ධ යයට ප ටපත ක ර ම ව ල ක ව ම සඳහ වන ව ශ ෂ ර ත
 • ව ඩ ය. ම ම ක රමව ද වල භ ව තය සඳහ තවත ස ධකයක ල ස ගත හ ක ක ඒව ය ඇත සරල බවය සමහර අවස ථ වන හ ද පර ම ත ක ක රමව ද වල භ ව තය ස ධ රණ ව නත ඒ සඳහ ම ය ද
 • ප ද ගල කත ව ම ලධර මයන ල ව ප ර බ හ ප ද ගල කත ව න ත සඳහ පදනම ව ඇත ත ස ධ රණ ල ස ත රත ර භ ව ත ක ර ම ම ලධර මයන ව එම ම ලධර මයන වන න ව ව තභ වය ප ද ගල ක
 • රජත ම ව ස න රට ප ර ම ක ර ය ත මක කළ අහ ම ක ර ම එකක ල ස ද ක ව තවද ස ධ රණ ම ල න යම ක ර ම ත ළ න ව ළ ඳ ප ළ ස ජ වම හ ස රව ම ක ර හ ද අවධ නය ය ම කරන
 • අයක ට ස ධ රණ ප ග වක න ම ත නම ඔව න ට අධ කරණය නඩ වක ග න කළ න හ ක ය. භ රය මන ල ස ස ථ ප ත කර න ම ත ව ටකටද භ රකර වන ට හ අර ථල භ න ට ද පළ හ ස ධ රණ ප ග වක
 • ය ත ය.ම බඳ ග ටළ අතර බ හ ව න මතභ දවලට ත ඩ ද ඇත ත ම න ස පව ල ව ශ ව ස ධ රණ ආයතනයක ද? එස න ත නම ඇත ම සම ජවල පමණක ඇත ම ඓත හ ස ක ය ගයන හ ද ව ද යම න
 • න ශ ධන ත මක සම ප රද ය ක න ත යය එහ ර ජ ය අන ප ර ප ත කත වය ප ළ බඳ ප හ ද ල ස ධ රණ ක රමව දයක අඩ ග ව ත බ න ය. ඔහ ග ය ගය න පස බ හ කල ප වත අස ථ වරත වය
 • ස ම ම ත ර මණ ඩලය බහ තරයකග ත රණය ව ය ඩ න හ ය මහත ම ය වන ද ඉල ල ම ස ධ රණ බව ප රක ශ කල ද එව න හ ම කමක පවත න න ඇය යන න සඳහ එකඟත වක න ව ය. ක ස