ⓘ පැරණි රෝමානු ආගම දෙවියන් හා මනුෂ්‍යයන් අතර ඇති සංකීර්ණ සබදතාවක් මත ගොඩනැගුනකි. ග්‍රීක පුරාවෘතියන්හි දෙවියන් මනුෂ්‍යයන් කොට වන්දා කරන අතර රෝමානු ඇදහිලි වලට අනුව ..

පල්ලියේ ඉතිහාසය

කන්ද උඩ දේශනාව - කාල් හෙන්රික් බ්ලොක් ගේ සිතුවමක්. නව ගිවිසුමට අනුව යේසුස් වහන්සේ නිරන්තරයෙන් දේශනා පැවැත්වූ අතර ඒවා සඳහා විශාල ජනකායක් සහභාගිවී ඇත. කිතුනු පල්ලිය රෝම යුදෙව් ප‍්‍රදේශයේ පළමු සියවසේ දී බිහිවූ අතර ඒ සඳහා සියලූ කිතුනුවන් තම ගැලවුම් කරුවායැයි විශ්වාස කරන නාසරෙත් හි යේසුස් ගේ ඉගැන්වීම් පාදක විය. පල්ලියේ ආරම්භය නිසැක ලෙසම සිදුවූයේ පෙන්තකොස්තයේ දී යැයි සැළකේ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් එය යේසුස් වහන්සේ අනුගාමිකයන් සමග පැන නැගීයැයි විශ්වාස කෙරේ. යේසුස් වහන්සේ තම අනුගාමිකයනට සිය ඉගැන්වීම් ලොව පුරා ප‍්‍රචාරණය කරන්නැයි කියා සිටීමෙන් මේ බව තහවුරු වේ. ක‍්‍රමයෙන් පල්ලිය රෝම අධිරාජ්‍ය තුල පැතිරුණ ...

                                     

ⓘ පැරණි රෝමානු ආගම

පැරණි රෝමානු ආගම දෙවියන් හා මනුෂ්‍යයන් අතර ඇති සංකීර්ණ සබදතාවක් මත ගොඩනැගුනකි. ග්‍රීක පුරාවෘතියන්හි දෙවියන් මනුෂ්‍යයන් කොට වන්දා කරන අතර රෝමානු ඇදහිලි වලට අනුව දෙවියන් ශුද්ධ ආත්මයක් ඇතිවුන් ලෙස හැදින්වේ. රෝමානුවන් විශ්වාස කරන අකාරයට සැම මනුෂ්‍යයෙකුට, ස්ථානයන්ට හා වස්තුවන්ට එයටම අධිපති වු දෙවියෙක්හා ආත්මයක් පවතී. රෝමානු සාමුහාණ්ඩුව පවතිනකල්හි රෝමානු ආගම ඉතා දැඩි පද්ධිතියක් යටතේ උත්තරිතර මන්ත්‍රී මණ්ඩලයක් විසින් හෛබවනු ලැබිය. ධුරතාවලියෙන් ඉහළම නිළය පාප්වහන්සේ විසින් දරයි ෆ්ලැමෙන්ස් යන පුජකතුමන් විසින් දේව ඇදහිලි පවත්වාගෙන යාම සිදු කළ අතර බර්ගර් පුජක කොට්ටාඨය විසින් දෙවියන්ගේ කැමැත්ත පිලිබදව අනාවැකි පැවසිම සිදු කරයි. රෝම අධිරාජ්‍යයවරුන් දෙවියන් ලෙස එරට වැඩියෙන් පුද පුජා සිදු කරන ලදි.

ග්‍රිසීයක් සමගපැවැත් වු සබදතා හේතුවෙන් ග්‍රිසියේ දේවයින් හා රෝම දෙවියන් එක සමාන ලෙස සැළකුවේයේ. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ග්‍රීසියේ Jupiter දෙවියන් Zeas දෙවියන් ලෙසත් Mars Ares දෙවියන් ලෙසත් Neputune දෙවියන් Poseidon දෙවියන් ලෙසත් ඔවුන් විසින් පිළිගත්හ. මෙලෙස ක්‍රි.පු. 1 වන සියවස වන විට එතෙක් පැවති ආ රෝම ආගමික සිරිත් බොහෝ සෙයින් වෙනස් විය. මෙම නිසා සමහර රෝම අධිරාජ්‍යයන් මරණින් පසුව දෙවියන් ලෙස වැදුම් පිදුම් ලැබුහ.

රාජ්‍යනායකයන් අනුගමනය කරමින් රෝමානු වැසියන්ද විවිධ විදේශිත දෙවියන් අදහිම ආරම්භ කරන ලදී. උදාහරණයක් වශයෙන් ඊජිප්තුවේ දෙවි Isis සහ පර්සියානු දෙවි Mithras ඇදහිමිට රෝමානු වැසියන් පෙළඹුනහ. ක්‍රි.ව. 2 වන සියවසේ දි ක්‍රිස්තියානි ආගමට රෝමය වැළදගත්හ. ප්‍රථහයෙන් Nero අධිරාජ්‍යා ක්‍රිස්තුයානුවෙකු බවට පත් වුවද එම කාලවකවානුවේදී ක්‍රිස්තියානුවෙකු විම මරණ දණ්ඩණය හිමි විය හැකි වරදකි. නමුත් පසුව Diocletian අධිකාරයාගේ සමයේ ක්‍රිස්තියානින් අගාම රෝමය ස්ථානයක වැජබිම ආරම්භ කරන ලදි. ඉන්පසු Constantine I අධිරාජ්‍යයාගේ කාලයේදී ක්‍රිස්තියානි ආගම රාජ්‍යයේ නිළ ආගම බවට පත් කෙරෙණි. ක්‍රිස්තියානි ආගම රාජ්‍යයේ නිළ ආගම බවට පත් කෙරිණි. ක්‍රිස්තියානි ආගම රෝමයේ ස්ථිර ආගම බවට පත් වු අතර ක්‍රි.ව 391 දී The odosius I අධිරාජ්‍ය වරයා ක්‍රිස්තියානි ආගම හැරෙන්නට අනෙකුත් සියලුම ආගම් රෝමයේ තහනම් කරන ලදි.

                                     
 • වහන ස ල ස එත මන ව හඳ න වත ල කය බ ත මත න ව ශ ලතම ස ඛ ය වක ස ට න ආගම ර ම න කත ල ක දහම ල ස, 2001 වසර ත ල ස ඛ ය ව බ ල යන 2.1 පමණ බ ව තක ස ර කර ඇත
 • න ම ත. ර ම න කත ල ක සභ ව සහ ඕත ඩ ක ස සභ උත ම ව ජ ස ස වහන ස ව ස න ස ථ පනය කරන ල බ එකම සභ ව ය ය ප වස අන ක අතට ප ර ත ස ත ය න ආගම අදහන නන ග
 • අධ ර ජ යය ක ර ස ත ය න ධර මය න ත ගත කළ අතර එය 380 ද ර ජ ය ආගම බවට පත ව ය. 5 සහ 6 වන ස යවස වලද ර ම න භ ම ය ආක රමණය කළ ජර ම න ආක රමණ කයන ඔව න ග න බ හ
 • පළ කරන ලද අතර එය ක ර ස ත ය න ධර මය ප රණ ග ව ස ම ල ස හ ඳ න ව අතර අළ ත ග ව ස ම සඳහන ව එය ල ව ව ශ ලතම ආගම වන අතර 2020 වන ව ට අන ග ම කයන බ ල යන
 • ග රන ථ මග න න ය ජනය අත ර ක ව ච ක සම ප රද ය ල ස තව ර ත සමග, ප රණ ඒක ද වව දය ආගමය ය ද ව ආගම ද ව ඊශ ර ය ල ළම ස ථ ප ත කරන covenantal සම බන ධත වය ප රක ශනය
 • ව ද අධ ර ජ යය ක ව පළම වන ත ය ඩ ස යස ව ස න ඔහ ක රස ත ය න ය ර ජ ය ආගම බවට පත කළ ය. ක ස ව වද ඇත ම ජර ම න ග ත ර ආර ය න ව දය මධ යතන ය ගය දක ව
 • හද න ග න ප රණ නවශ ල ය ගය හ වත ක ර ප 5500 2750 ක ලය ද ම ම ස ස ක ත ය ද ප ත මත ව ව ජඹ න. එම න ම ව න ජර - ඩ න පර හ වර තම න ර ම න ට ප ඩ ව න ය න
 • පක ෂප ත ත වය ප රක ශ ක ර ම හ ත ව න ග ල ල ය ග ල ල ර ම න කත ල ක ද වස ථ නය සමග ඇත කරගත ආරව ල ආගම සහ ව ද ය ව අතර සම බන ධය ප ළ බඳ ඉත හ සය ව දගත ක න ද රස ථ නයක
 • ඇත. ප ත ග ස ය ගය ඉත අල ක ර ව ර ම න කත ල ක පල ල වන ශ න ත මර ය ද වස ථ නය ව න නගරවල න හම ව අතර බහ තරයක ර ම න කත ල කයන වන න ස ම ගම ව ප ච ර මය
 • බ හ ව ර ජ ය බටහ ර ක ර ස ත ය න ය ස ය ආගම බවට පත කර ගත හ. එනම ප ලන තය, හ ග ර ය ව සහ බ හ ම ය වය ර ම න කත ල ක පල ල ය ප ප ත ම සහ අධ ර ජ යය අතර
 • ම ල ආද භ ෂ අද ල ජ ත න භ ව ත කරය ප රධ න ආගම බ ද දහම ව බ ද ධ ගම සහ ප ර ණ හ ල ඇදහ ල හ න ද ර ම න කත ල ක ක ර ස ත ය න ඉස ල ම ජ ත ක ආහ රය බත
 • අතර තවමත ස ලක ය ය ත ස ළ තර ජනගහණයක ආගම ල ස න ක ර ස ත ය න ආගම පවත ය ඓත හ ස ක වශය න ස ලක කළ, ඔව හ ර ම න ය ගය හ භ ව ත ව ජනසම මත ඊජ ප ත ය න