ⓘ සංයුක්ත ගණිතය යනු ශුද්ධ ගණිතය හා ව්‍යවහාරික ගණිතය යන විශයයන් කොටස් දෙක එකතු කිරීම මගින් හදුන්වා දෙනු ලැබූ විශයයයි. ශුද්ධ ගණිතය තුල > කලනය * සීමා * අවකලනය * අ ..

                                     

ⓘ සංයුක්ත ගණිතය

සංයුක්ත ගණිතය යනු ශුද්ධ ගණිතය හා ව්‍යවහාරික ගණිතය යන විශයයන් කොටස් දෙක එකතු කිරීම මගින් හදුන්වා දෙනු ලැබූ විශයයයි.

ශුද්ධ ගණිතය තුල

> කලනය * සීමා * අවකලනය * අනුකලනය > ශ්‍රේණි > බහුපද ශ්‍රිත > ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය > ත්‍රිකෝණමිතිය > සංකරණ හා සංයෝජන > සරල රේඛාව හා වෘත්තය > සංකීර්ණ සංඛ්‍යා > න්‍යාස ආදී ඒකක ඇතුලත් වේ.

ව්‍යවහාරික ගණිතය තුල

> චලිතය * සරල රේඛීය චලිතය * සරල අනුවර්තී චලිතය * භ්‍රමණ චලිතය * වෘත්ත චලිතය > දෛශික > සන්ධි කල දඬු හා බෝ අංකනය > සංඛ්‍යානය > සම්භාවිතාවය > ඝර්ශනය > ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය > ආවේගය හා ගැටුම් ආදී ඒකක ඇතුලත් වේ.

Geeth_Sheheran_Bandara_Adasooriya. chathura_malinda_dissanayaka.

                                     
  • අ ශය න ප න ස ට ම ද ප රධ න ව ෂයය ස ය ක ත ගණ තය ව ම හ ද ස ය ක ත ගණ තය යන ශ ද ධ ගණ තය හ ව යවහ ර ක ගණ තය යන ව ෂයයන ක ටස ද ක එකත ක ර ම මග න
  • ස ධ ස ථ නයක සන ට හන කරය ස ය ක ත වස ත ගණනය ට අමතරව, ප රග ඓත හ ස ක ම න ස ක ලය, ද න, ඍත වර ෂ ව න ව ය ක ත ර ශ ගණනය ට සමත ව ය. අ ක ගණ තය උද එකත ක ර ම, අඩ
  • ඇත ල බ හ ද න ග සහභ ග ත වය න ව ශ ල ජනප ර ය ත වයක ල බ ය. ස ම න ය ප ළ ගණ තය උසස ප ළ ව ද ය ගණ ත පර ප ලන ස ව ව භ ග උදව රජය ර ක ය ත රත ර යන ද
  • බ හ ව ට ව නස ව ය හ ක ම ල ක type පද ධත දත ත ආක ත න හ අර ථව ච ර සමග ස ය ක ත ක ර මට න ඹ ර ව මය C පර ගනක භ ෂ ව C භ ෂ ව ප ර ස කස ම එකත වක වශය න