ⓘ ජුදා ආගම යනු, යුදෙව් ජනයාගේ ආගම, දර්ශන වාදය සහ දිවි පිළිවෙත වෙයි. ජුදා ආගම, ඒකදේවවාදී ආගමක් වන අතර, එහි ප්‍රධාන අනභූතිය, හෙබ්‍රෙව් බයිබලය මත පදනම්ව හෝ එහි අඩංගු ..

රාකෙල්

රාකෙල් වනාහී, හෙබ්‍රෙව් බයිබලයෙහි විස්තර කෙරෙන ආකාරයට, අනාගතවක්තෘවරයෙක් සහ බයිබලීය පීතෘමූලිකයන් තිදෙනාගෙන් එක් අයෙකු වූ ජාකොබ්ගේ ප්‍රියතම භාර්යාවද, ජෝසප් සහ බෙන්ජමින් ගේ මවද වූවාය. ඇය ලාබන්ගේ දියණිය සහ ජාකොබ්ගේ පළමු භාර්යාව වූ ලෙයාගේ බාල සොහොයුරියද වූවාය. ජාකොබ් ඇයගේ ඥාති සොහොයුරිය වූයේ, ජාකොබ්ගේ මව වූ රෙබෙකා ලාබන්ගේ සොහොයුරිය වූ නිසාවෙනි.

                                     

ⓘ ජුදා ආගම

ජුදා ආගම යනු, යුදෙව් ජනයාගේ ආගම, දර්ශන වාදය සහ දිවි පිළිවෙත වෙයි. ජුදා ආගම, ඒකදේවවාදී ආගමක් වන අතර, එහි ප්‍රධාන අනභූතිය, හෙබ්‍රෙව් බයිබලය මත පදනම්ව හෝ එහි අඩංගුව හෝ ඇති අතර, ටල්මූඩ් වැනි පසුකාලීන ග්‍රන්ථ පෙළ විසින් එය ගවේෂණය කර ඇත. ආගම් ලැදි යුදෙවුවන් විසින් ජුදා ආගම සැලකෙන්නේ, ඊශ්‍රායෙලයේ දරුවන් හා සමග දෙවියන්වහන්සේ ඇති කර ගත් ගිවිසුම් ප්‍රකාර සම්බන්ධතාවයක් ලෙසිනි.

ජුදා ආගම සජාතීය ආගමක් නොවන අතර, මත ප්‍රවාසහ අදහස් කිහිපයක් හා සමබර එකඟතාවයක් මත පිහිටයි. වර්තමානයේ, වඩාත් ප්‍රචලිත ප්‍රවාහය වන්නේ රෙබෙනික ජුදා ආගම වන අතර, එහිදී පිළිගැනෙන්නේ, ලිඛිත සහ වාචික ටෝරා යන දෙයාකාරයටම, සීනායී කන්දෙහිදී දෙවියන්වහන්සේ විසින්, උන්වහන්සේගේ නීති සහ පණත් මෝසෙස් වෙත හෙළිකල බවයි. ඓතිහාසික වශයෙන්, මෙම නිර්ධාරණය, දෙවන දේවමාලිගය යුගයේදී සද්දුසිවරු සහ හෙලනිස්තික ජුදා ආගම; මුල්කාලීන හා පසුකාලීන මධ්‍යතන යුගයන්හිදී කැරඅයිට්වරු සහ සබේෂන්වරු; සහ නූතන ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරයන්ගේ ඛණ්ඩයන් වැනි බොහෝ කණ්ඩායම් විසින් අභියෝගයට ලක් කරන ලදි. නූතන කාලයේ මානවවේදී ජුදා ආගම වැනි ලිබරල් ව්‍යාපාරයන්, අදේවවාදී විය හැක.

                                     
  • ජ ද ආගම ක ර ස ත ය න ආගම සහ ඉස ල ම ආගම සමහරව ට සමස තයක ල ස න ආබ රහම ක ආගම ල ස න හ ඳ න ව න න ආද ප ත ආබ රහම ව ත ද ව යන වහන ස ව ස න තමන වහන ස
  • ක ම ය න ස ට ප ලනය අවසන ක ර මට උපක ර ව ල ස න එත ම ස ලක ය ජ ද ආගම ඉස ල ම ආගම න ග නහ ර ඕර තඩ ක ස සභ ව සහ, ඇ ග ල ක න ස සදය සමග කත ල ක සභ ව හ
  • ප ර න ද ව ග ලව ම ක රය එත ම බව ව ශ ව ස කල එත ම ග අන ග ම කය ජ ද ආගම න ව න ව ක ර ස ත ය න ආගම ඇරඹ හ. අන න ද ම න ම ර යම ව බ ස ටර ඔන ලය න ඩ ක ෂනර
  • ව යවස ථ මය සහ න ත පද ධත න ව අතර, ඒවය ප රම ඛ ස ථ නය ගත ත ප ර ත ස තන ත ආගම අදහන ඉ ග ර ස භ ෂ ව කත කරන නන ව හ. වර තම න ක නඩ ව සහ ක ර බ ය න ද ශය ම න ම
  • ද මට උත ස හ දරන න ය. ම ක ග ශ බ ර ච ය ටය ටස ග ම ල කත වය ඇත ව ර ම වර න ජ ද ද ව ම ල ගය ව න ශ කල ක ල පර ච ච දය ද ල ය බවට බ හ ව යත න ප ළ ගන න කර ණක
  • ග න පටන ග න ජ ද Judah රජ න හරහ අවස න රජ වන ජ ක න ය Jeconiah දක ව ඉද ර යට ග න යය ජ ක න ය ට පස රජවර න ග පරම පර ව බ බ ල න ජ ද යටත කළ පස
  • ම සස ව ස න ද ව යන වහන ස ග ආන භ වය න ල ය බව සටහන ව බය බලය ජ ද ආගම සහ ක ර ස ත යන ආගම ත ල ශ ද ධව ග රන තයක නව ග ව ස ම ග ර ක භ ශ ව න ල ය ඇත
  • ක ර ප ය 9වන ස යවස හ ප රද ශය හ ස ත යමක අගන වර ජ ර සල ම ප ද භ ෂ වන හ බ ආගම ඊශ ර ය ල ම ස ය ක ඇදහ ල ල රජය Monarchy ඓත හ ස ක ය ගය Levantine Iron Age