ⓘ හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට්. කර්නල් හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් ඇමෙරිකානු හමුදා නිලධාරියෙකු, මාධ්යවේදී, නීතිඥ හා සම-නිර්මාතෘ සහ පරමවිඥානාර්ථ සමිතියේ පළමු සභාපති විය. ඕල්කට් ය ..

පරමවිඥානාර්ථ සංගමය

මුල් සාමාජිකයන් බවට මිගෙට්ටුවත්තේ ගුණානන්ද හිමි, හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල නාහිමි, ජෝන් රොබට් ද සිල්වා, තෝමල් ද සිල්වා, අමරසූරිය යන අය ප්‍රභූ පිරිසක් එක් වූ අතර 1880 දී හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල නාහිමියන් එහි උප සභාපති ධූරයට ද පත්විය. ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ සුබවාදී අදහස් දැරු හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් තුමා හා හෙලෙනා බ්ලැවැට්ස්කි මැතිනිය ද 1880 දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියහ. ඔහුන් දෙදෙන ගාල්ලේ විජයානන්ද පිරිවෙනේ දී පන්සිල් සමාදන්ව බෞද්ධාගම වැළඳ ගැනීම පානදුරා වාදයෙන් පසු ඉස්මතුවෙමින් පැවැති දේශීය බෞද්ධ ප්‍රබෝධය තවදුරටත් ජාතික හා ජාත්‍යන්තරිකව ඉස්මතුවීමකට මඟ එළිකිරීමක් විය. බෞද්ධයන් සමාජයෙන් කොන්කර තිබීම හා සමාජ ...

                                     

ⓘ හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට්

කර්නල් හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් ඇමෙරිකානු හමුදා නිලධාරියෙකු, මාධ්යවේදී, නීතිඥ හා සම-නිර්මාතෘ සහ පරමවිඥානාර්ථ සමිතියේ පළමු සභාපති විය.

ඕල්කට් යුරෝපීය සම්භවයක් සහිත පළමු සුප්රසිද්ධ ඇමරිකානු විය. පරමවිඥානාර්ථ බෞද්ධ සමිති‍ය පිහිටුවීම ඇතුළු ඕල්කට්තුමාගේ ආරම්භක කටයුතුවලට පරිවර්තකයා වශයෙන් පමණක් නොව හැකි සෑම ආකාරයකින් ම තරුණ ධර්මපාල සහයෝගය දී ඇත, ඔහුගේ පසුකාලීන ක්රියාවන් බුදු දහම අධ්යයනය පුනරුදයක් නිර්මාණය විය. බටහිරකරණය කාචය හරහා බුදු දහම අර්ථ නිරූපණයට දැරූ ඔහුගේ උත්සාහයන් නිසා ඔහු බුද්ධාගම නවීන කල තැනැත්තෙකු යයි සැලකේ.

ඕල්කට්තුමා ශ්‍රී ලංකාවේ බුදු දහම ප්රධාන පුනර්ජීවන වූ අතර ඔහු තවමත් මෙම ප්රයත්නයන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගෞරවාදරයට පාත්ර වේ. ඕල්කට් ශ්‍රී ලාංකිකයන් "අපේ ස්වාධීනත්වය හා වර්තමාන, ආගමික, ජාතික හා සංස්කෘතික පුනර්ජීවනය පුරෝගාමී වූ අරගලය තුල වීරයෙකු" විසින් කැඳවා තිබේ.

ඔල්කට්තුමා පිලිබද වැඩිදුර කියවීමට

budusarana/2014/02/06/tmp.asp?ID=fea05 ලිපියට පිවිස‌ෙ න්න

                                     
  • ලන ඩන පරමව ඥ න ර ථ සම ත යට බ ඳ ණ ඔහ එමග න හ න ර ස ට ල ඕල කට ග ම ත ර ක බවට පත ව ය. හ න ර ස ට ල ඕල කට ව ස න ඔහ ව ත මහ න ද ව ද ය ලය ව ද හල පත
  • ඇත ලත කර ගන ල බ 1800 අග සමය ඇත ව බ ද ධ ප නර දයත සමග, ගර හ න ර ස ට ල ඕල කට ත ම ව ස න පරම ව ඥ න ර ථ ස ගමය මග ප න ව ම යටත 1947 ද ස ම බර
  • කර නල හ න ර ස ට ල ඕල කට ත මන ග ප රධ නත වය න ය ත බ ද ධ පරමව ඥ න ර ථ ස ගමය ව ස න 1886 වර ෂය න ව ම බර මස පළම ව න ද න ක ළඹ ආනන ද ව ද ය ලය ආරම භ
  • උප සභ පත ධ රයට ද පත ව ය. ශ ර ල ක ව ප ළ බඳ ස බව ද අදහස ද ර හ න ර ස ට ල ඕල කට ත ම හ හ ල න බ ල ව ට ස ක ම ත න ය ද 1880 ද ශ ර ල ක වට ප ම ණ යහ
  • ප ර ථම ක හ ද ව ත ක යන අ ශ වල න අධ ය පන කටය ත ප ව ත ව කර නල හ න ර ස ට ල ඕල කට 1880 ම ය 16 වන ද න බ ර ත න ය ල ක වට ප ම ණ ම ල ක ඉත හ සය ස ව ශ ෂ
  • ද ම න න ම ව ය ය. ම ම ජයග රහනය න ව ර ත ඉ ග ර ස භ ශ ව න ක ය ව හ න ර ස ට ල ඕල කට ත ම ඉන ප හ ද ශ ර ල ක ව බ ද ධ ගම ක කටය ත ක ර හ ම ල ව බව
  • Translated from the Pāli The Buddhist Doctrine of Reversible Merit Peace හ න ර ස ට ල ඕල කට Jayetilleke, Rohan L. January 3, 2007 Frank Lee Woodward erudite
  • රජය ස වයට බ ඳ ණ ය වයස අව ර ද 16 ද ඩ ව ඩ හ ව ව ත රණට කර නල හ න ර ස ට ල ඕල කට හ බ ල වට ස ක ම ත ණ ය හඳ න ග න මට ඉඩ ස ලස ණ වයස අව ර ද 19 ද
  • ග ණවර ධන යන අය ආරම භක කම ට ස ම ජ කය ව හ. එවකට මද ර ස ය ස ට හ න ර ස ට ල ඕල කට මහත ම ම කම ට වට ඇත ළත කර ග න මටත කම ට ව න ය ජ තය ල ස ඔහ එ ගලන තයට
  • 19වන ස යවසය අග භ ගය ද ජ ත ක බ ද ධ ව ය ප රය ඇමර ක න ජ ත ක කර නල හ න ර ස ට ල ඕල කට අන ග රහය න සහ ප නද ර ව දය ක ර ස ත ය න ප ජකයක සහ ම ග ට ට වත ත