ⓘ සුන්නි ඉස්ලාම් ආගම යනු, ඉස්ලාම් ආගමෙහි විශාලතම ශාඛාව වන අතර; එහි භක්තිකයන් අරාබි භාෂාවෙන් හැඳින්වෙන්නේ ahl as-sunnah wa l-jamāʻah, මුහමද් තුමාගේ සම්ප්‍රදායය සහ ..

ජිහාඩ්

ජිහාද්’ යන අරාබි වචනයේ මුල් පද අක්ෂර වන්නේ ජ-හ-ද යන්නය. ප‍්‍රයත්නය, වෑයම, ආයාසය, උත්සාහය යන තේරුම් ගෙන දේ. ජිහාදයේ අනු ප‍්‍රභේද කිහිපයක් ඉස්ලාමීය විද්වතුන් විසින් විස්තර කොට ඇතත් බහුතරයේ මතය අනුව එහි ප‍්‍රභේද තුනක් ඇති බව පිළිගෙන ඇත. ශරීරය හා වස්තුව උපයෝගි කරගෙන කරන්නාවූ ජිහායද. චෛතසිකයෙන් කරන්නාවූ ජිහාදය චිත්ත පාරිශුද්ධිය උදෙසා අකුසලයට නැඹුරුවූ හැඟීම් සමඟ කරන්නාවූ චෛතිසික අරගලය. දිව උපයෝගි කරගෙන කරන්නාවූ ජිහාදය. සත්‍යය අන් අයට පැහැදිලි කරදීමට හා යහමඟට ජනයාව ආරාධනා කරන්නට කරන්නා වූ පැහැදිලි කිරීම් ආදිය.

                                     

ⓘ සුන්නි ඉස්ලාම්

සුන්නි ඉස්ලාම් ආගම යනු, ඉස්ලාම් ආගමෙහි විශාලතම ශාඛාව වන අතර; එහි භක්තිකයන් අරාබි භාෂාවෙන් හැඳින්වෙන්නේ ahl as-sunnah wa l-jamāʻah, මුහමද් තුමාගේ සම්ප්‍රදායය සහ උම්මා සම්මුතියට අදාළ ජනතාව හෝ ahl as-sunnah ලෙසිනි. සිංහලයෙන් ඔවුන් කෙටියෙන් හැඳින්වෙන්නේ, සුන්නි මුස්ලිම්වරුන්, සුන්නිවරුන්, හෝ සුන්නින් ලෙසිනි. සුන්නි ඉස්ලාම් ආගම ලොව විශාලතම ආගමික සමූහනය වන අතර ලෝකයේ සමස්ත ආගම් අතුරින් විශාලතම ආගමික නිකාය වෙයි. ආගමෙහි, ඕර්තඩොක්ස් අනුවාදය ලෙසින්ද සුන්නි ඉස්ලාම් ආගම සමහරවිට සැලකෙයි. හදීත් කෘතීන්හී සටහන්ව ඇති ඉස්ලාමීය අනාගතවක්තෘ මුහමද්තුමාගේ කියමන් සහ ක්‍රියා සඳහා භාවිතා වන සනාහ් යන පදයෙන් "සුන්නි" යන පදය බිඳි ඇති බව සැලකෙයි.

සුන්නි ඉස්ලාම් ආගමෙහි සමස්ත නීති සංග්‍රහයෙහි පදනම් සකස්වන්නේ, සුන්නි ඕර්තඩොක්ස් දෘෂ්ටිය විසින් පිළිගන්නාවූ කුතූබ් අල්-සිත්තාහ් වෙතින් සමන්විත ප්‍රාථමික සමුච්චයන් හා සමග සංගමනයවූ කුරානය සහ බැඳුම් සම්මුති වෙතිනි. කීති ව්‍යුත්පන්න කරගන්නේ මෙම මූලික මූලාශ්‍රයන් වෙතිනි; මෙයට අමතරව, සුන්නි ඉස්ලාම් ආගමෙහි නෛතික ශාස්ත්‍රාල විසින් තීන්දු ව්‍යුත්පන්න කිරීම සඳහා, තුල්‍යරූප තර්කය, මහජන සුබසාධනයෙහි විචාරණය සහ නෛතික අභිමතිය වැනි විවිධ ක්‍රම පිළිගනිති.

                                     
  • අය ත න හ ක න ත ස න න ම ස ල ම වර යන ඉස ල ම හ පවත න ව ශ ලතම ක ණ ඩය ව අර බ භ ෂ වට අන ව ස න න යන ප රත පත ත ය හ ම වත ව ස න න දර ශනය පදනම වන ය
  • ඔව න 3 000 ක පමණ ශ ර ල ක ව ව සය කළහ. ඔව න අන ගමනය කරන ය හනෆ ස න න ඉස ල ම ධර මයය ඩ ව ඩ බ හ ර ස සහ හ ජ වර යන ෂ ය ම ස ල ම වර වයඹද ග ඉන ද ය ව ය
  • ඉස ල ම අර බ : الإسلام අල - ඉස ල ම යන ම හම මද න මත හත වන ස යවස අර බ ය සහ ආගම ක චර ත යක ව ඉස ල ම ය ශ ස ත වරය ග ඉග න ව ම පදනම ක ට ඇරඹ ඒකද වවද
  • අන ම න වශය න ම ස ල ම ජනගහනය බ ල යන 1 ස ට 1.8 දක ව ව නස ව ඒය න 85 ක ස න න ම ස ල ම වර වන අතර 15 ෂ ආ ම ස ල ම වර ව ම ස ල ම ප රජ ව බහ තරය වන රටවල
  • ව නස කම දක නට ල බ ස න න ෂ ය සහ ස ෆ ස ම Sufism ඒ අතර ප ර ථම ක බ ද මය බ හ ව ර ත අන ව අද වන ව ට ල ක ම ස ල ම ජනගහනය න 85 ස න න ම ස ල ම වර ද 15 ක
  • එහ ව ශ ව සකයන බහ ල ල ස න ඒකර ශ ව ඇත ත ට ය න පළ ත හ ය. ස න න සහ චම බන ඉස ල ම යන ආගම ප ර ථම ක වශය න චම ස ළ තරය ව ස න ඇදහ න අතර, න ර තද ග
  • ව ද වත න ව ස න න ත ය න පදව න ල බ ත ස න න හ ෂ ය යන ඉස ල ම ධර මය ආගම ක බ ද ම සහ ත කණ ඩ යම අතර ම න ම ස න න න ක ය හනෆ ම ල ක ෂ ෆ ඉ, හන බල
  • ජ ත ව ද සහ සම ප ර ණය න අර බ ජ ත කයන ව ස න න ම ස ල ම ප ර ස ව ස න ඇත ම ත රස තව ද න යකය න ඉස ල ම භක ත කය න ම න ම ශ ද ධ ව ය ද ධයක කරන නව න
  • හ ඳ න ව න සල ෆ ජ හ ඩ ද ඩ මතධ ර සන නද ධ කණ ඩ යමක ම ව න ඉස ල ම ආගම ස න න න ක ය සල ෆ මතව දයන ප ළ ගන 2014 වසර ද බටහ ර ඉරක ක ර ය න ව තය
  • Iraqi oil to u.s, 2009 ඉර කය ත ළ ස න න හ ෂ ය භක ත කය න අතර ග ට ම පවත ව ශ ෂයන ම ඉර කය න ප ට රටවලත ෂ ය හ ස න න ආගම ද ක හ පවත න ව නස ගත ව ටද