ⓘ ජීවීන්ගේ පෝෂණ ක්‍රම. පෝෂණය යනු ජීවීන් ශක්තිය සහ ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියයි. පෝෂණය සඳහා විවිධ ජීව විශේෂ විවිධ වූ ක්‍රම යොදා ගනු ලබයි. ජීවීන්ගේ පෝෂණ ක්‍රම ..

                                     

ⓘ ජීවීන්ගේ පෝෂණ ක්‍රම

පෝෂණය යනු ජීවීන් ශක්තිය සහ ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියයි. පෝෂණය සඳහා විවිධ ජීව විශේෂ විවිධ වූ ක්‍රම යොදා ගනු ලබයි. ජීවීන්ගේ පෝෂණ ක්‍රම ඔවුන්ගේ ශක්ති ප්‍රභවය සහ කාබන් ප්‍රභවය මත වර්ග කල හැක. කාබන් ප්‍රබවය මත ජීවීන්ගේ පෝෂණය ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි.

  • ස්වයංපෝෂී පෝෂණය
  • විෂමපෝෂී පෝෂණය
  • කාබන් ප්‍රභවය ලෙස කාබනික කාබන් කාබනික ද්‍රව්‍ය උපයෝගී කර ගන්න ජීවීන් විෂම පෝෂීන් ලෙස හඳුන්වයි.
  • කාබන් ප්‍රභවය ලෙස කාබන්ඩයොක්සයිඩ් අකාබනික කාබන් උපයෝගී කර ගන්නා ජීවීන් ස්වයංපෝෂින් ලෙස හඳුන්වයි.
ස්වයංපෝෂී ජීවීන් කාබනික ආහාර සංස්ලේෂණය කරයි. මේ සඳහා ඔවුන්ට ශක්තිය අවැසි වේ. ඔවුන් ශක්තිය ලබාගන්නා ප්‍රභවය අනුව ස්වයංපෝෂී ජීවීන් නැවතත් කාණ්ඩ දෙකකට බෙදිය හැක. එනම්,
  • රසායනික ස්වයංපෝෂී පෝෂණය යනුවෙනි.
  • ප්‍රභා ස්වයංපෝෂී පෝෂණය
  • කාබනික ආහාර සංස්ලේෂණය කිරීමට සූර්ය ශක්තිය උපයෝගී කර ගන්නා ජීවීන් ප්‍රභා ස්වයංපෝෂීන් ලෙස හඳුන්වයි.
  • කාබනික ආහාර සංස්ලේෂණය කිරීමට රසායනික ද්‍රව්‍ය ඔක්සිකරණය කිරීම මගින් ශක්තිය ලබා ගන්නා ජීවීන් රසායනික ස්වයංපෝෂීන් ලෙස හඳුන්වයි.

කාබන් ප්‍රභවය ලෙස කාබනික ද්‍රව්‍ය කාබනික කාබන් උපයෝගී කර ගන්න ජීවීන් විෂම පෝෂීන් ලෙස හඳුන්වන බව ඉහත දක්වන ලදී. විෂම පෝෂී පෝෂණය ප්‍රධාන ආකාර 3කි. එනම්,

  • සත්ත්ව සදෘෂ පෝෂණය සහ
  • සහජීවී පෝෂණය යනුවෙනි.
  • මෘතෝපජීවී පෝෂණය

ඉතා සමීප ලෙස ජීවත් වන විශේෂ දෙකක් හෝ කිහිපයක් අතර දක්නට ඇති පාරිසරික සම්බන්ධතාවයකි.

                                     
  • ප වත ම. ස ලය එක ක ලවරකට කෂ ක ක හ පයක බ ග න ද ක ලවර ම කෂ ක ප වත ම. ප ෂණ ක රම අන ව බ ක ට ර ය වන අධ ක ව ව ධත වයක ප න වය බ ක ට ර ය වන ග ස ච ත ආහ ර
  • ප ෂණය ලබ ගන ය බ හ ර න ලබ ගන න ආහ ර පර භ ජනය මග න ප ෂණ ද රව ය ස ර ර ත ළට ලබ ගන න ක රම ව ව ධ ව සත න ග ස ර ර ත ල ආහ ර ජ ර ණ පද ධත යක ප හ ට
  • ආහ ර ආහ ර නරක ව මට තත ත වය, භ ජ යත ව හ ප ෂණ අගය අඩ ව ම හ ත වන හ නරක ව ම ව ගවත කරන ක ෂ ද ර ජ ව න ග ක ර ය ක ර ත වය ව ශ ල වශය න අඩ ක ර මට හ
  • ජලජ ව වග ව යන ජලජ ජ ව න ග ල බ ල අවස ථ ව ජල ශවල වර ධනය ව මට සලස ව අස ව න න ලබ ග න ම ය මත ස යයන ග ඇඟ ල ලන ද ක රෂ ට ස ය වන ග පශ ච ත ක ටයන
  • ප සව ම ක ර ය වල ය ස ද වන න ක ෂ ද ර ජ ව න ග ව ඩ ම හ ත ව න බ ක ට ර ය ප ෂක ම ධ යයක ත ළ ක ෂ ද ර ජ ව න ග ව ඩ ම ස වය ස ද ධ ජනනයක න වන අතර, එය ජ ව