ⓘ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසිභාවය ඇති තැනැත්තන් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ලෙස හැඳින්වේ. සමස්ථ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සංඛ්‍යාව මිලියන 2ක් පමණවේ. ම්න් අති බහුතරය ශ්‍රී ලංකාව ..

කපිල වනිගසූරිය

එයාර් වය්ස් මාර්ෂල් කපිල වනිගසූරිය USP යනු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා නිලධාරියෙක් වන අතර ඔහු අධ්‍යක්ෂ සුභසාධන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව තනතුර හොබයි. කපිල වනිගසූරිය කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයයේ ආදි සිසුවෙකි.

                                     

ⓘ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසිභාවය ඇති තැනැත්තන් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ලෙස හැඳින්වේ. සමස්ථ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සංඛ්‍යාව මිලියන 2ක් පමණවේ. ම්න් අති බහුතරය ශ්‍රී ලංකාව තුලම ජීවත්වන අතර සැලකියයුතු සංඛ්‍යායාවක් මැදපෙරදිග රැකියාවල නිරතවේ.

                                     

1. ශ්‍රී ලංකික ජන සංයුතිය

ජීවත්වන රට අනුව

ශ්‍රී ලංකාවේ අතිබහුතරය ජීවත්වේ. ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවය අති තැනැත්තන් සැලකියයුතු සංඛ්‍යාවක් ජීවත්වන අනෙක් රටවල් මෙසේය. ඉන්දියාවේ හැර අනෙක් රටවල වාසයකරන බහුතර ශ්‍රී ලාංකිකයෝ සිංහලවේ.

                                     
 • ශ ර ල ක ව න ප ටත ව සයකරන ශ ර ල ක කය ද ප රද බ ර ත න ය ල ක ව ල ක ව හ ශ ර ල ක ව ප රව ස භ වය ත බ ප ද ගලය සහ ඹව න ග න ප වත එන නද ඇත ලත වන
 • ප න වලට ව ඩ රසයක එකත වන බව ශ ර ල ක කයන ග ව ශ ව සයය ක ර බත යන ස හල ස ස ක ත ය ස ව ශ ෂ ආහ රයක ශ ර ල ක කය ආහ ර ප ළ ය ල ක ර ම ද න මස ර ව
 • ක ර ඩ ආද ජල ක ර ඩ ශ ර ල ක කයන ග ම න ම ව ද ශ ස ච රකයන ග ද ස ත ප හ ර ගන ජ ත ක ග ය ශ ර ල ක ව උප බ ද ම ශ ර ල ක කය ස න සස ඔෆ ප ප ය ල ෂන
 • බත හ ම ළ ප න වලට ව ඩ රසයක එකත වන බව ශ ර ල ක කයන ග ව ශ ව සයය ග න ව: Kulubadu.jpg ශ ර ල ක කය ආහ ර ප ළ ය ල ක ර ම ද න මස ර ව ක ළ බඩ ය ද
 • 2003 ල ක ක සල න තරඟ වල ය න පස ඔහ ක ර කට ද ව ය න සම ගත ත ය. ක ර කට ක ර ඩ ව ව න ව න ඔහ කළ අන පම ය සත ක රයට ශ ර ල ක කය වන අප ණය ග ත ව ම
 • කර ගන න ලද ය ර ප ය න ව ද ද න ක බර ගර ජ ත කය එක අය ක සහ උගත ල ක කය එක අය ක ම කලම ප රත ස ස කරණයන හ ඉත මත ව දගත ප ර ශවය ව ය ත ර පත
 • ඔව න ව ස න බලය න අන ය ආගම වලට ජනත ව හරව ග න ම ව ළ ක ව ම අරම ණ න ශ ර ල ක කය ලන ද ස න ට ප ම ණ මට ඇරය ම කළහ. ර ජස හ රජ සමග 1638 උඩරට ව ස ටර ව ල ඩ
 • ක ව ම කලම ආණ ඩ ක රම ප රත ස ස කරණ මඟ න ලබ ද න න මම ත ර ක බලය ග න ල ක කය සත ටට පත න ව හ. එන ස 1919ද ජ ත ක ස ගමය ප හ ට ව ග න ආණ ඩ ක රම උද ඝ ෂණ
 • ඔව න ව ස න බලය න අන ය ආගම වලට ජනත ව හරව ග න ම ව ළ ක ව ම අරම ණ න ශ ර ල ක කය ලන ද ස න ට ප ම ණ මට ඇරය ම කළහ. ර ජස හ රජ සමග 1638 ද උඩරට ග ව ස ම
 • හ නගරය හ එවන වස ගතයකට ග ද ර ව වහ ත ද න 14ක න වසට ව ස ට ම ට ශ ර ල ක කය ප ර ද ව ස ට ත ව ශ ෂය න ම වස ගත තත ත වයක ල ස කල න කලට මත වන ප ප ළ
 • ද න න. too much ප ද ගලය ක සම බන ධව තරම ට ව ඩ ය යන ස හල අර ථය න ඇත ම ල ක කය too much යන ය ද ම ප ව ච ච කරත නම ත එය ජ ත යන තර භ ව ත ය ය ද න න