ⓘ ප්‍රවේණිකව විකරණය කල ජීවීන්. එක් ජීව විශේෂයකින් ලබා ගත් ජාන තවත් ජීව විශේෂයකට ඇතුළු කිරීමෙන් නිපදවන ජීවීන් ප්‍රවේණිකව විකරණය කල ජීවීන් ලෙස හඳුන්වයි. මෙම ජීවීන් ..

                                     

ⓘ ප්‍රවේණිකව විකරණය කල ජීවීන්

එක් ජීව විශේෂයකින් ලබා ගත් ජාන තවත් ජීව විශේෂයකට ඇතුළු කිරීමෙන් නිපදවන ජීවීන් ප්‍රවේණිකව විකරණය කල ජීවීන් ලෙස හඳුන්වයි. මෙම ජීවීන් නිපදවීම සඳහා ජාන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනු ලබයි. ප්‍රවේණිකව විකරණය කල ජීවින්ගෙන් මිනිසා ප්‍රයෝජන ලබා ගනී. කෘෂිකර්මාන්තය, වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ කර්මාන්ත ආදී ක්ෂේත්‍ර වලදී ප්‍රවේණිකව විකරණය කල ජීවීන් බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වේ.

                                     

1. කෘෂිකර්මාන්තයේ දී උපයෝගිතාවන්

 • නියගයට ප්‍රතිරෝධී ශාක නිපදවීමට
 • කෘමි ප්‍රතිරෝධී ශාක නිපදවීම.
 • වෛරස වලට ප්‍රතිරෝධී භෝග ශාක නිපදවීම.
 • ඉදීම පමා කළ තක්කාලි නිපදවීම.
 • රන් සහල් නිෂ්පාදනයට.
 • ලවන වලට ඔරොත්තු දෙන ශාක නිපදවීමට
 • වල්නාශක වලට ප්‍රතිරෝධී භෝග ශාක නිපදවීම.
                                     

2. වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී උපයෝගිතාවන්

 • TPA නිපදවීමට
 • මානව ඉන්සියුලින් නිපදවීමටමානව
 • ජාන චිත්සාවට
 • මානව රුධිර කැටි ගැසීමේ සාධක නිපදවීමට
 • මානව වර්ධක හෝමෝනය hcgනිපදවීමට
 • ඉන්ටෆෙරෝන් නිපදවීමට
 • ප්‍රතිකාර කිරීමට භාවිත කරන චිකිත්සක ද්‍රව්‍ය නිපදවිට.