ⓘ පිටසක්වල ජීවීන්. පිටසක්චල ජීවීන් හා හදුනා නොගත් පියාසර වස්තූන් පිටසක්චල ජීවීන් සෙවීමට කරන ලද ව්‍යාපෘති 1.සෙටී ව්‍යාපෘතිය මෙය 1961 දී තාරකා විද්‍යාඥයන් හා රේඩියෝ ..

Other Projects

පෘතිවියේ සිට සෙටී වැනි ව්යාමපෘති විශාල දීසි ඇන්ටනා සතිහව ක්රිෂයාත්මක වන අතරම විද්යාහඥයන් අභ්යවවකාශයට යවන ලද නොයෙක් යානා මඟින් පිටසක්වල සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට වෙහෙසේ. අභ්යවවකාශ‍යේ දැනටමත් රඳවා ඇති හබල් දුරේක්ෂය මඟින් විශ්වය පුරි පැතිරුණු තරංග වර්ග පිරික්සනවාට අමතරව වැඩි දියුණු කල තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් විසිරුණු පරාස යටතේ කිරණ අධ්යකනයට විවිධ අභ්යණවකාශ යානා සකස් කර තිබේ.මින් එක උදාහරණයකි සොෆියා යානයSOFIA-Sophisticated Facility of Intra-red Astronomy. අප දන්නා විද්යුaත් චුම්බක වර්ණාවලියට අයත් තවත් තරංග වර්ගයකි,අධෝරක්ත කිරණ.මෙම යානය සතු විශාල අධෝරක්ත දුරේක්ෂය මඟින් කෙරෙනුයේ එම ක්රණ විශ්ලේෂණය කිරීම ...

                                     

ⓘ පිටසක්වල ජීවීන්

පිටසක්චල ජීවීන් හා හදුනා නොගත් පියාසර වස්තූන්

"පිටසක්චල ජීවීන් සෙවීමට කරන ලද ව්‍යාපෘති" 1.සෙටී ව්‍යාපෘතිය

මෙය 1961 දී තාරකා විද්‍යාඥයන් හා රේඩියෝ ඉන්ජිනේරුවන් පිරිසක් විසින් පිටසක්චල බුද්ධිමත් ජීවීන් සෙවීම අරමුණු කොටගෙන පැවැත්වූ සමුලුවක ප්‍රතිඵලයකි.ෆ්රෑන්ක් ඩ්රේක් නම් විද්‍යාඥයා තම පිටසක්වල ජීවීන් සෙවීමේ සමීකරණය ප්‍රථම වරට ඉදිරිපත් කළේ මෙම සමුලුවේදීය.

ප්‍රධාන ශාඛා ෆීනික්ස් PHEONIX, බෙටා BETA-Billion channel Extra Terrestrial Assay, මෙටා META-Million channel Extra Terrestrial Assay, සෙරන්ඩිප් SERENDIP-Search for Extraterrestrial Radio Emissions from Near by Developed Inteligent Populations

                                     
  • ම ල ඩර ග න ගණ ය වන අතර ට න සහ බ ල ම ල ඩර ග ද යණ යය ළම ව ය ද ප ටසක වල ජ ව න ව ස න සමන ත ව ප හ රගන ල බ න අතර න වත ඇයට ප ම ණ මට න හ ක ව ඇග
  • ව ස න ප ටසක චල බ ද ධ මත ජ ව න ස ව ම අරම ණ ක ටග න ප ව ත ව සම ල වක ප රත ඵලයක ෆ ර න ක ඩ ර ක නම ව ද ය ඥය තම ප ටසක වල ජ ව න ස ව ම සම කරණය ප රථම
  • හඳ න න ගත ප ය ඹන වස ත වක - මහ ච ර ය ඇලන හය න ක - ද නට ප ථ ව යට ප ටසක වල ජ ව න ප ම ණ බව හ ආසන න ග රහල කයක ජ වයක ඇත බවක න ශ ච තව ස ය ග න න ත
  • ස ය ර ය වන සමන ත ට අත ව ස බ ඉරණම වටහ ගන ය කථ ව රය අවසන වන න ප ටසක වල ජ ව න ව ස න ම ල ඩර ව ප හ රග න ම සහ ඩ න ස කල ග ල යන ඇන ඩර සන තමන ග බ න යක
  • වය ටකර ර ගනය න ද යක ව ය ම ම ච ත රපටය ත ළ න ප ථ ව යට ප ම ණ ප ටසක වල ජ ව න සමඟ සන න ව දනය කරන න ක ස ද ය ස ය ග න මට එක සත ජනපද හම ද ව ව ස න
  • එය ප ටසක වල ජ වය ල ස හඳ න වය ම ම ජ ව න අප ම න ම මහ ජ ව න ම ව ම අවශ ය න ව එනම අභ යවක ශය පවත න ද ව ල අ ශ වක මත ඇත වන ජ වයක ව වත ප ටසක වල ජ වය
  • අන ම න කරන න චන ද රය මත ම ම ව ය හය හ ර දම ග ස ත බ ණ අභ රහස ප ටසක වල ජ ව න ව ස න අපග ද ෂ ට යට හස න වන හ සමහරව ට පර භ ත ක බලයන භ ව ත කරන
  • ග න මට තරමක පහස වක සලසන ල බ ල කය පවත න බ හ ආගම හ දර ශයන ව ස න ප ටසක වල ජ වය ප ළ බඳ ස ක ච ඡ කර ඇත අතර ව ශ ෂය න ම ශ ර ල ක වට න ද ර පර සරයක
                                     

Aliens photos

පිටසක්චල ජීවීන් හා හදුනා නොගත් පියාසර වස්තූන් "පිටසක්චල ජීවීන් සෙවීමට කරන ලද ව්‍යාපෘති" 1.සෙටී ව්‍යාපෘතිය මෙය 1961 දී තාරකා විද්‍යාඥයන් හා රේඩියෝ ඉන්ජිනේරුවන් පිරිසක් විසින් පිටසක්චල බුද්ධිමත් ජීවීන් සෙවීම අරමුණු කොටගෙන පැවැත්වූ සමුලුවක ප්‍රතිඵලයකි.ෆ්රෑන්ක් ඩ්රේක් නම් විද්‍යාඥයා තම පිටසක්වල ජීවීන් සෙවීමේ සමීකරණය ප්‍රථම වරට ඉදිරිපත් කළේ මෙම සමුලුවේදීය