ⓘ සිංහල දේවාගම. තිස්තුන්කෝටියක් දෙවි දේවතාවියෝ අදහන සිංහල දේවාගම යනු ලක්දිව බුද්ධාගම ස්ථාපිත වීමට පෙර පැවති බ්‍රාහ්මණ ධර්මයෙහි දිගුවක් ලෙස ස්ථාපිත ආගමයි.මෙය බුදු ..

                                     

ⓘ සිංහල දේවාගම

තිස්තුන්කෝටියක් දෙවි දේවතාවියෝ අදහන සිංහල දේවාගම යනු ලක්දිව බුද්ධාගම ස්ථාපිත වීමට පෙර පැවති බ්‍රාහ්මණ ධර්මයෙහි දිගුවක් ලෙස ස්ථාපිත ආගමයි.මෙය බුදු දහම සමග සමගාමීව ඇදහීමදැකිය හැක.

                                     

1. තිස්තුන්කෝටියක් දෙවි දේවතාවියෝ

ආර්ය සංකල්පයක් වන තිස්තුන්කොටියක් දෙවි වරුන්ගේ පැවැත්ම සිංහල දේවාගමෙහි ප්‍රධාන සංකල්පයකි. සිංහල ජාතිකයන් වන්දනා කරන දෙවිවරු බොහෝ ඇත. මෙය වෛදික ධර්මයෙහි අවශේෂ කොටස් සහ දේශීය දෙවි වරු මිශ්‍ර වීමෙන් සෑදී ඇත.දේවාධීපති ශක්‍ර ඉන්ද්‍ර දෙවියන් වන අතර ඉන් පසුව සතරවරම් දෙවිවරු සිටී. මහින්දාගමනයෙන් පසුව ලක්දිව රාජ්‍ය ආගම බුද්ධාගම වුවද බහුතර සිංහලයෝ බුද්ධාගම සමග සමගාමීව සිංහල දේවාගමේ පුරාණ සම්ප්‍රදායන් අනුව යමින් තවමත් තිස්තුන්කෝටියක් දෙවි දේවතාවියෝ විශ්වාස කරති. මෙය සිංහල දේවාගමවේ.

                                     
  • ස හල ද ව ගම ත ස ත න ක ට යක ද ව ද වත ව ය කබ ළ ම ල ල පත ත න ද ව ලය අම ස ල ක Retrieved 22 අග ස ත 2016. ම ද ව පත ත න ද ව ලය අම ස ල ක Retrieved
  • ම රට හ ඳ න ව න න ත ප ර බ න ල ස න එය ක ස ස ත ස හල හ ර වක සහ ත වචනයක න වන බ ව න එය එකල ස හල ද පයට ඔහ ත බ නමක ල ස උපකල පනය කළ හ ක. ප ත ග ස
  • යමකට තම ග රවය දක වන ක රමයක හ න ද න ආද අන ක ත ජ ත න හ ආගම කය න හ ව ස න ම න ම ස හලයන ව ස න ද යමකට තම ග රවය ද ක ව මට ම ම ක රමය භ ව ත කරත
  • ප රධ න ල ප ය: ස හල ද ව ගම