ⓘ මාතංගී යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ හින්දු දිව්‍යමය මාතාව වන දේවීගේ රෞද්‍ර ස්වරූපයක් සහ දශ මහාවිද්‍යාවන් නැමැති තන්ත්‍රික දෙවඟනන් අතුරින් අයෙකි. ඇය සංගීතයට සහ අධ්‍යාපනය ..

                                     

ⓘ මාතංගී

මාතංගී යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ හින්දු දිව්‍යමය මාතාව වන දේවීගේ රෞද්‍ර ස්වරූපයක් සහ දශ මහාවිද්‍යාවන් නැමැති තන්ත්‍රික දෙවඟනන් අතුරින් අයෙකි. ඇය සංගීතයට සහ අධ්‍යාපනයට අධිපති සරස්වතී දේවියගේ තන්ත්‍රික ස්වරූපයක් ලෙස සැලකේ. සරස්වතී සේම මාතංගී ද කථනය, සංගීතය, ඥානය සහ කලාවන් පාලනය කරයි. එසේම ඇයට සතුරන් පාලනය කිරීමේ, පුද්ගලයන් ආකර්ෂණය කරගැනීමේ, කලාවන්හි ප්‍රවීණත්වය ලබාගැනීමේ සහ පරම ඥානය අත්කරගැනීමේ අධිස්වාභාවික හැකියාවන් ඇතැයි පැවසේ.

                                     

1. ආශ්‍රේයයන්

  • Bernard, Elizabeth Anne 2000. Chinnamasta: The Aweful Buddhist and Hindu Tantric Goddess. Motilal Banarsidass. ISBN 978-81-208-1748-7.
  • Kinsley, David R. 1988. "Tara, Chinnamasta and the Mahavidyas". Hindu Goddesses: Visions of the Divine Feminine in the Hindu Religious Tradition 1 සංස්. University of California Press. පිටු 161–177. ISBN 978-0-520-06339-6.
  • Kinsley, David R. 1997. Tantric visions of the divine feminine: the ten mahāvidyās. University of California Press. ISBN 978-0-520-20499-7.
  • Frawley, David 1994–2003. "Matangi: The Utterance of the Divine Word". Tantric Yoga and the Wisdom Goddesses: Spiritual Secrets of Ayurveda. Lotus Press. ISBN 978-0-910261-39-5.
                                     
  • හ ඳ න ව ණ එපමණක න ව කර ණ ටකය ද වද ස ව ත ත ය බ ස ව ල සත මහ ර ෂ ට රය ම ත ග ල සත ග ව භ ව න හ කල වන ත න ල සත හ ඳ න ව ම ස ද ව ය. එය ව න කට සන
  • ක ල ත ර ශ දශ භ වන ශ වර භ රව ඡ න නමස ත ධ ම වත බගල ම ඛ ම ත ග සහ කමල වල ලභය - ශ ව ද ව ඳ න ග දස ප ර ශ ස වර ප.