ⓘ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩාංගනය. සිංහල ක්‍රීඩා සමාජය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිජ බිම ලෙස සැලකෙන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ඇත්තේද එහිය. එමෙන්ම එ ..

                                     

ⓘ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩාංගනය

සිංහල ක්‍රීඩා සමාජය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිජ බිම ලෙස සැලකෙන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ඇත්තේද එහිය. එමෙන්ම එය දේශීය සහ අන්තර්ජාතික ක්‍රීඩා තරඟ පැවැත්වෙන ඉතා වැදගත් ක්‍රීඩාංගනයකි. ප්‍රථම අන්තර් ජාතික එක් දින තරඟය 1982 පෙබරවාරී 13 එහිදි පැවැත්විනි. එහි පැවැත්වුනු පළමු ටෙස්ට් තරඟය 1984 මාර්තු 16 ශ්‍රී ලංකාව සහ නවසීලන්තය අතර තරඟයක් ලෙස පැවැත්වුනේය. 2005 අගෝස්තු 17 වන විට ශ්‍රී ලංකාව ටෙස්ට් තරඟ 26 ක් එහිදි පැවැත්වුනු අතර ඉන් 13 ක් ජයග්‍රහණය කළේය. 6ක් පරාද විය. අන්තර්ජාතික එක් දින තරඟ 32 ක් එම ක්‍රීඩාංගනයේ පවත්වන ලදි. එයින් 19 ක් ජයග්‍රහනය කළ අතර 10 ක් පරාජය විය. නරඹන්නන් 10000 කට පහසුකම් තිබේ.

                                     
  • ප රථම එක ද න අන තර ජ ත ක ක ර කට ක ර ඩ ගනය ල ස ස හල ක ර ඩ සම ජ ප ට යත ප රථම ට ස ට ක ර කට ක ර ඩ ගනය ල ස ප සරවනම ත ත ක ර ඩ ගනයත ඉත හ සයට
  • පදක කමක ජය ග න ත බ ස හල ස ප ට ස ක ලබ ආර ප ර මද ස ක ර ඩ ගනය සහ රන ග ර දඹ ල ක ර ඩ ගනය ම න ම ග ල ල ජ ත යන තර ක ර ඩ ගනය ව න ක ර ඩ ගන ර ශ යක