ⓘ පර්සෝනා, සමහර විට හැඳින්වේ ෂි න් මෙගාමි ටෙන්සෙයි:පර්සෝනා ජපානයෙන් පිටත, යනු වීඩියෝ ක්‍රීඩා බලයකි ඇට්ලස් විසින් වැඩි දියුණු කරන ලදී. චරිත-රඟපාන වීඩියෝ ක්‍රීඩා මා ..

                                     

ⓘ පර්සෝනා

පර්සෝනා, සමහර විට හැඳින්වේ ෂි න් මෙගාමි ටෙන්සෙයි:පර්සෝනා ජපානයෙන් පිටත, යනු වීඩියෝ ක්‍රීඩා බලයකි ඇට්ලස් විසින් වැඩි දියුණු කරන ලදී. චරිත-රඟපාන වීඩියෝ ක්‍රීඩා මාලාවක් වටා අවධානය යොමු කරන පර්සෝනා යනු ඇට්ලස්ගේ මෙගාමි ටෙන්සෙයි ෆ්‍රැන්චයිස් වෙතින් ඉවත් වීමකි. මාලාවේ පළමු ප්‍රවේශය, රෙවලේශන්ස්: පර්සෝනා, 1996 දී ප්ලේස්ටේෂන් සඳහා නිකුත් කරන ලදී. මෙම කතා මාලාවට තවත් ඇතුළත් කිරීම් කිහිපයක්ම නිපදවා ඇති අතර නවතම, පර්සෝනා 5, 2016 දී නිකුත් කරන ලදී. බොහෝ භ්‍රමණයන් ද සංවර්ධනය කර ඇත. මෙම ලිපි මාලාවේ මාතෘකාව ලබා ගන්නේ යුද්ධයේ චරිත විසින් කැඳවනු ලබන ජීවීන්ගෙන් වන අතර එය ඔවුන්ගේ මානසික පෞරුෂයෙන් විදහා දක්වයි.

                                     
  • ස වභ වයන ල ස ප ර ෂත වය අර ථ ද ක ව ය හ ක. ප ර ෂත වය යන වචනය උපද න න පර ස න යන වචනය න එහ අර ථය ව ස ම හ ණ යන නය ප ර ණ ලත න ව ස න ග ර ග ප ඨයන වල