ⓘ නාට්‍ය ශාස්ත්‍ර යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ අභිවාහ්‍ය කලාවන් පිළිබඳ වූ සංස්කෘත ග්‍රන්ථයකි. මෙම ග්‍රන්ථය භරත මුණිවරයා විසින් රචනා කරන ලදැයි පැවසේ. මෙහි පළමු සම්පූර්ණ සම ..

                                     

ⓘ නාට්‍ය ශාස්ත්‍ර

නාට්‍ය ශාස්ත්‍ර යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ අභිවාහ්‍ය කලාවන් පිළිබඳ වූ සංස්කෘත ග්‍රන්ථයකි. මෙම ග්‍රන්ථය භරත මුණිවරයා විසින් රචනා කරන ලදැයි පැවසේ. මෙහි පළමු සම්පූර්ණ සම්පාදනය ක්‍රි.පූ. 200 සහ ක්‍රි.ව. 200 අතර කාලයට අයත් යැයි විශ්වාස කෙරේ. නමුත් ඇතැමුන් මෙය ක්‍රි.පූ. 500 සහ ක්‍රි.ව. 500 අතර කාල පරාසයේ ලියැවෙන්නට ඇතැයි සඳහන් කොට තිබේ.

                                     

1. බාහිර සබැඳි

 • Natya sastra Manuscript with 37 chapters, in Sanskrit Chapters 31, 32 and 34 missing
 • "Museum for Natya Shastra / Bharatanatiyam at Bharata Ilango Foundation For Asian Culture BIFAC in Pattipulam, ECR, Chennai". CasualWalker.
 • Manomohan Ghosh Transl 1951. "Natya Shastra Chapters 1–27". Asiatic Society of Bengal, Calcutta.
 • Theatre layout with diagrams according to Natyasastra, Prachi Shah, Bhartiya Drama
 • Manomohan Ghosh Transl 1961. The Natyasastra: a treatise on Hindu dramaturgy and histrionics Chapters 28–36. OCLC 603994750.
 • Natya Shastra with Commentary of Abhinavagupta, 10th-century commentary, Compiled by M Ramakrishna Kavi, in Sanskrit Vol. 2 only; the complete work is in 4 vols.
 • Related Bibliography: Judy Van Zile 1973. Dance in India: An Annotated Guide to Source Materials. ISBN 978-0-913360-06-4.
 • Natya-shastra full English translation by Manomohan Ghosh, including additional footnotes and commentary extracts. The Bibliography and Table of Contents of vol. 1 1951 are missing from the web version. It contains a number of typos and of notes missing and generally skips Sanskrit quotations present in the printed version, providing only their English translation. On the other hand, chapters 28 to 36 from vol. 2 1961 are included in the web version whereas vol. 1 stops at chapter 27 and contains only a preliminary version of chapters 34, 35 and 36.
                                     
 • Nritya.jpg ඉන ද ය න සම භ ව ය නර තනය යන භරත ම න ක ර ප 400 සමය හ න ට ය ශ ස ත ර දක ව ද ව න ස ද ධ න තයන සහ ත ප ජන ය හ න ද ස ග තමය ර ග ශ ල න වන න ට යහ
 • හ ඳ න ව න න භරත ම ණ වරය ව ස න අභ ව හ ය කල ප ළ බඳ ස ස ක ත බස න රච ත න ට ය ශ ස ත ර ග රන ථය හ එන අෂ ටව ධ ව න ය ක හ වත කථ න ය ක ප රභ ද හ ඳ න ව මට
 • භරත යන ඉප රණ නර තන ක රමවල ස කලනයක භරත යන වදන මග න ස ප රකට න ට ය ශ ස ත ර ක ත ය රචන කළ භරත ම න වරය හ ඟව න බව බ හ ද න ප ළ ගන ත ඇත ම ජන
 • ශ ල න සහ ම න ම උපය ග ක ටග න න ර ම ණය කරන ලද එමග න දර ශ යව ශ ව එක න ට ය ශ ස ත ර ඉර යව වක න ය ත ව, ස ය පස පස වම හස තය අග න ය දර ස ට න අතර, එහ ඉද ර
 • ල ස ව ත ත ය ජ ව තය ඇරඹ ම ත ම ර ක ය ව න රත වන අතරව රය ම ප ර ච න භ ෂ ශ ස ත ර අධ ය යනය හ ද න රත ව ය. ඔහ ප ල න ශ ර වජ රඤ න ත රණ වන යටත ස ස ක ත
 • භ ගයට 1975 වන ව ට ග න එන ලද 1959 ආරම භක අවස ථ ව ද එය ප ර ච න භ ෂ ශ ස ත ර භ ග ල ව ද ය ව, බ ද ධ අධ යයන හ දර ශනය, ආර ථ ක ව ද ය ව, ගණ තය හ අධ ය පන
 • ට ක ර බණ ඩ ර ඉල ගරත න 1913 1992 ශ ර ල ක ක ද ශප ලඥය ක න ට ය රචකය ක ව ද ක නළ ව ක ශ ර ල ක ව ව ණ ජ, ආහ ර කර ම න ත සහ න ව ක අම ත යවරය
 • ස ද ව ය 19 ව න ස යවස ද ය. ද නට හඳ න ග න ඇත ල ව ප රථම ක රම න ක ල තර ක ශ ස ත ර අධ යයනයන ඇර ස ට ටල ව ස න ඉද ර පත කරන ලද අතර ඔහ ග එම අධ යයනයන මග න
 • ඇස ර කළහ. ප ජකවරය න වසර හතරකට පස ව 1705 ද ග න ස ල ව ස ප යත මන සමස ත ශ ස ත ර ශ ල ව හ ම උසස ත න න තරයක එත මන ට ප ළ ග න ව ය. ධ ය න පන ත ය හ ස ම ජ කය න