ⓘ තුනුවග. තුනුවඟ යනු දෘෂ්ඨි විශ්වයෙහි සිටින ප්‍රති වීර චරිතයකි. මෙම චරිතය දෘෂ්ඨි කොමික් ආයතනය විසින් ප්‍රචාරණය කරන අතර මෙම චරිතය Sachintha Gimhana Karunarathne, S ..

Eyesight Universe

දෘෂ්ඨි විශ්වය යනු කල්පිත විශ්වයකි. එහි ප්‍රචාරණ අයිතිය දෘෂ්ඨි කොමික් ආයතනය සතු වෙයි. සාමාන්‍ය ලෝකයට සමාන විශ්වයක් වන මෙහි නිර්මාණයන්ට අවශ්‍යවන ආකාරයට යම් යම් කල්පිත කරුණු එක් කර ඇත. ග්‍රහලෝක ගනනාවක් ඇති මෙහි ප්‍රදාන ජීවි ලෝකයක් වන්නේ පෘතුවියයි. පෘතුවිය තුල සුපිරි වීරායන් වශයෙන් අංගම්මුණි, යාත්‍රිකයා, විද්‍යුත්, වන්නි, සිංහ, මායන්, සුර්යන්, ශක්තබා, වේගා හා දුවනා දැක්විය හැක. එමෙන්ම දුෂ්ඨයන් වශයෙන් වරද්දමුනි රජු, දලාභය, ශුන්‍ය රාක්ෂ, සොහොනා, වියකූල, විබව දුතයන්, තුනුවග හා යකදුරා දැක්විය හැක. දෘෂ්ඨි විශ්වයේ Eyesight Universe තුල එකිනෙකට වෙනස් වූ ජීවී ලෝක රාශියකි ඒවා විමාන තල ලෙස හදුන්වයි. එය ...

                                     

ⓘ තුනුවග

තුනුවඟ යනු දෘෂ්ඨි විශ්වයෙහි සිටින ප්‍රති වීර චරිතයකි. මෙම චරිතය දෘෂ්ඨි කොමික් ආයතනය විසින් ප්‍රචාරණය කරන අතර මෙම චරිතය Sachintha Gimhana Karunarathne, Shashika Lakshan Rajapaksha හා Kithsara madubhashitha යන අය විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දකි. යාත්‍රිකයගේ පළමුවන කතාමාලාව වන යාත්‍රිකයා - උරුමය සොයා යෑම කතා මාලාව තුලින් මුලිම පෙනී සිටින මෙම චරිතය පසුව රක්නවුන්, තුනුවඟ හා පලිඟු බවන, අංගම්මුණි 2 - කෝලාහල සමය සහා තවත් කතා රැසකින් දෘෂ්ඨි විශ්වය තුල සරි සරයි. මැයගේ කතා මාලාවන් තුල අංගම්මුණි,ශක්තබා, සිංහ වනි වීර චරිත සමගද වරද්දමුනි රජු, දලාභය හා සොහොනා වැනි දුෂ්ඨ චරිත සමගද සම්බන්දතා පවත්වා ඇත.

                                     

1. තුනුවඟගේ ඉතිහාසය

තුනුවඟගේ මව් ග්‍රහලෝකය වන්නේ වලිඟු බවනයි. මෙය විමාන තල 11ත් 19 ත් අතර විහිදී පවතී. මේ අතර ඇති සියලුම ග්‍රහලෝක හා වස්තුන් සියල්ල වින්මන බවනට අට්‍යත් වෙයි. මෙහි ප්‍රදාන ජීවී සාදකය වන්නේ පලිඟු පශානයි. එම නිසා එම පාෂාණ ආරක්ෂා කිරීමට සුවිශේෂී හැකියාවන් ඇති පිරිසක් විශ්වය පුරා සරි සරයි. මේ අතරින් යම් කිසි මට්ටමකට වෙනසක් ඇති පාෂාණ නිදියක් විනම තල 97 ඇති ප්‍රතුවියෙන් සොයා ගනී. මෙම නිදිය ආරක්ෂා කිරීමට තුනුවඟ ප්‍රතුවියට පැමිණෙයි.

                                     

2. හැකියාවන්

පලිඟු බවන ලෝකයේ උපදින සෑම දෙනාම විශේෂ වූ පරීක්ෂණයකට ලක් කරනු ලබයි. අ තුලින් ඒ අයවලුන්ට ඇති. හැකියාවන් හදුනාගෙන ඔවුන්ට පැවරිය ඇති වගකීම් ද පෙන්වා දෙයි. තුනුවඟ යනු පලිඟු වර්ණයන්ගෙන් මනස කියවීම හා පාලනය කිරීම කල හැකි අයෙකි. මෙම හැකියාව ලබාගැනීමට වර්ණ වූ පලිඟු උදවු කර ගත යුතු වෙයි. එයට අමතරව ඇයට සටන් හැකිවන් ද දුනු ශිල්ප දැනුම ද ඇත.

                                     

3. ආයුද

තුනුවඟගේ ප්‍රධාන යුදය වන්නේ අගේ දුන්න හා ඊතල වේ. තුනුවඟ විසින් භාවිතා කරන ඊතල අගේ දැනුමින් සදා ඇත. මෙම ඉතාල තුඩ තුල ඉතා විෂ මලක් ඇත. එම මල තුල යම් කිසි ජීව ගුණයක් රැඳී පවතී. ඒ තුලින් එම මල් විශේෂය පුද්ගල සිරුරක් තුල ගමන් ගන්නා ලේ තමන් තුලට ඇදගනී.

එමෙන්ම මෙම දුන්න හා ඊතල නිපදව ඇත්තේ පලිඟු බවනේ ඇති ශක්තිමත්ම ලෝහ විශේෂයකින්ය. මෙම යුදයේ පාලනය අගේ ශරීරය හා බද්දව පවතී.

                                     
  • වශය න වරද දම න රජ දල භය, ශ න ය ර ක ෂ, ස හ න ව යක ල, ව බව ද තයන ත න වග හ යකද ර ද ක ව ය හ ක. ද ෂ ඨ ව ශ වය Eyesight Universe ත ල එක න කට